Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Rozbalit vše

Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné fyzikální vzdělání, které je doplněno také o vzdělání matematické, buď jako součást druhého studovaného oboru, je-li tímto oborem matematika, nebo samostatnými matematickými disciplínami. Očekávaným cílem oboru je připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství fyziky pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené fyzikální a matematické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • se dobře orientovat v základních disciplínách obecné a teoretické fyziky;
  • formulovat fyzikální problém, analyzovat jej a řešit s využitím vhodného aproximativního modelu a matematického kalkulu;
  • bezpečně ovládat základní laboratorní metodiky a zpracování experimentálních dat;
  • využívat počítač pro tvorbu textových a datových dokumentů a pro práci s internetem;
  • se dobře orientovat v základních myšlenkách a pojmech obecné didaktiky, pedagogiky a psychologie a je připraven ke studiu aplikovaných partií těchto disciplín v navazujícím magisterském studiu;
  • získané poznatky srozumitelně, uspořádaně a kultivovaně formulovat i na úrovni přístupné neodborníkům.
(?)

Kromě připravenosti pokračovat v magisterském studiu, k níž je směrován primárně, se absolvent dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v institucích využívajících informatiky, po krátké praxi i v laboratorních a měřicích provozech. Přestože není plně kvalifikován jako učitel, je jeho vzdělání dobře využitelné při popularizační činnosti zaměřené na všeobecnou veřejnost, může se uplatnit na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů a pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat nejméně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty v obou oborech studia. V oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání je 72 kreditů za povinné předměty, společnou součástí dvouoborového studia je 12 povinných kreditů za pedagogicko-psychologický základ a 2 kredity za asistentskou praxi. Bakalářskou práci student volí vždy jen z jednoho oboru a za její vypracování získá 10 kreditů.

Student se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku a Studijním a zkušebním řádem MU: https://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Student povinně absolvuje asistentskou praxi na jedné z vybraných brněnských středních škol. Součástí praxe jsou krátká vystoupení, náslechy a podíl na provozu školy.

(?)

Státní závěrečná zkouška z fyziky má písemnou a ústní část. V písemné části student řeší přibližně 20 úloh, většina z nich je početní řešení fyzikálního příkladu. V ústní části student losuje jedno šířeji zadané téma. Před vlastní zkouškou má přibližně 45 minut na přípravu, k přípravě je povolena vybraná literatura. Nejsou povoleny vlastní poznámky nebo jiné neknižní materiály.

Pokud si student zvolil bakalářskou práci z fyziky, je součástí SZZ také její obhajoba, která probíhá stejný den jako ústní zkouška a zpravidla ústní zkoušce těsně předchází. Na úvod obhajoby student v 5 - 10 minutovém referátu seznámí komisi s obsahem práce.

Vzhledem k tomu, že obor je součástí dvooborového studia, musí student vykonat státní závěrečnou zkoušku i z druhého oboru.

Bližší informace o SZZ lze nalézt na: http://www.physics.muni.cz/drupal7/?q=node/7

(?)

Přímo navazujícím oborem je obor 7504T055 UF Učitelství fyziky pro střední školy. Po jeho absolvování (v kombinaci s druhým oborem) se absolvent stává plně kvalifikovaným středoškolským učitelem.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: UF
Kód: 7504R006
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1531 B-EB Ekologická a evoluční biologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta