Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Genetika pro medicínu

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Jedná se o profesně orientovaný bakalářský a na něj přímo navazující magisterský mezifakultní obor, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU, a který je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků určených k výkonu činnosti zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách se zaměřením na lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku. Tento obor je koncipován tak, aby uspokojil vzrůstající poptávku celé řady zdravotnických pracovišť (zejména genetických, cytogenetických, molekulárně biologických či mikrobiologických laboratoří) po odbornících, kteří by ovládali moderní metody lékařské genetiky, molekulární biologie a molekulární diagnostiky a zároveň měli praktické dovednosti jejich bezprostředního použití ve zdravotnictví. Cílem oboru je proto poskytnout nejen kvalitní teoretické znalosti z oblasti medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie, ale zároveň i praktické dovednosti, aby absolventi mohli provádět základní i vysoce specializovaná genetická a molekulárně biologická vyšetření či výzkumy ve zdravotnických zařízeních zabývajících se laboratorní medicínou. Studijní plán tohoto profesního oboru je sestaven tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách - bioanalytika (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26.

Bakalářské studium umožňuje komplexní přípravu v oborech, které tvoří základ pro poskytovaní zdravotní laboratorní péče.

V průběhu bakalářského studia si absolvent postupně osvojí znalosti získané v rámci přednášek a cvičení ze základních průpravných předmětů (matematika, chemie, biochemie lékařská biofyzika) a odborných biologických a preklinických disciplín (anatomie, fyziologie, patologie, obecná genetika, buněčná biologie, molekulární biologie, mikrobiologie, histologie, hematologie, farmakologie, toxikologie), které jsou nezbytné pro výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. Vzhledem k profesnímu praktickému zaměření je u tohoto programu posílena výuka praktických cvičení. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky se předpokládá, že absolvent pokračuje ve dvouletém navazujícím magisterském studiu Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat hluboké teoretické znalosti z oblasti preklinických medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie;
  • mít praktické dovednosti laboratorní práce v biochemické, genetické, cytologické a histologické laboratoři, práce s mikrobiálním materiálem, práce s mikroskopem;
  • znát základní metody molekulární biologie a obsluhu přístrojů nejčastěji používaných v genetických a molekulárně biologických laboratořích;
  • provádět základní i vysoce specializovaná genetická a molekulárně biologická laboratorní vyšetření ve zdravotnických laboratořích.
(?)

Absolventi tohoto studijního programu se mohou uplatnit v diagnostických laboratořích soukromých i státních zdravotnických zařízení v České republice, které provádějí genetická, cytogenetická, molekulárně biologická či mikrobiologická vyšetření.

(?)
  • Laboratorní pracovník
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné a povinně volitelné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí maximálně 160 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem doporučeným studijním plánem uveřejněným ve studijním katalogu svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a písemné bakalářské zkoušky.

Témata bakalářské práce jsou zadávána z oblasti biomedicíny a studenti si je volí obvykle po 4. semestru, nejpozději však na počátku 5. semestru z předložené nabídky nebo i podle vlastního zájmu, který na příslušných pracovištích zkonzultují. Bakalářská práce má charakter literární rešerše, podrobné pokyny o její struktuře i rozsahu lze získat na webových stránkách OGMB http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/.

Písemná bakalářská zkouška prověřuje znalosti studenta z předmětů Lékařská biologie a Molekulární biologie a genetika.

Podrobnější informace o požadavcích ke SZZ včetně složení komise, seznamu předmětů, jejichž absolvování je vhodné pro získání znalostí požadovaných u SZZ a okruhů otázek k jednotlivým předmětům, jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu experimentální biologie (http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB).

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.

Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.

Navazující magisterský obor je akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

(?)
0
Aktivní studenti
76

Specifikace oboru

Obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Zkratka: LGMD
Kód: 1515R012
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1501 B-BI Biologie

Nejčastěji zapisované předměty