Strukturní chemie

Od struktury k vlastnostem a funkci

Rozbalit vše

Třírozměrná struktura molekul, topologie elektronové hustoty, supramolekulární struktura a mezimolekulární interakce jsou klíčovými faktory určujícími chemické a fyzikální vlastnosti organických, anorganických a přírodních látek a biologickou aktivitu léčiv. Detailní znalost supramolekulárních komplexů a dynamiky systémů je nezbytnou podmínkou pro pochopení biologické aktivity sloučenin stejně jako pochopení a predikci funkce nových materiálů.

Posláním tohoto jedinečného oboru je připravit kvalitní absolventy s velmi dobrou znalostí pokročilých strukturních metod, kterými jsou především magnetická rezonance a rentgenová difrakce v kombinaci s teoretickými metodami molekulového modelování a kvantové chemie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládnout teoretické základy všech oborů chemie;
  • porozumět elektronové struktuře molekul a mezimolekulovým interakcím;
  • pracovat s výpočetní technikou, zdroji chemických informací, orientovat se v chemické literatuře;
  • zacházet s nebezpečnými látkami;
  • sepsat zprávu o výsledcích své práce a výsledky přednést na odborném fóru s použitím moderní počítačové techniky presentace;
  • provádět pokročilou strukturní analýzu molekulárních a supramolekulárních systémů v roztoku i pevném stavu za použití sofistikovaných strukturních metod s podporou molekulového modelování;
  • nezávisle interpretovat experimentální a teoretická data a podpořit výzkumníky jiných oborů (např. syntetické či materiálové chemie, farmacie);
  • komplexního a etického přístupu k řešení chemických problémů.
(?)

Absolventi oboru Strukturní chemie jsou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní pracovat v akademické sféře na univerzitách, technických univerzitách nebo ústavech Akademie věd. Stejně jsou připraveni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na strukturní analýzu léčiv, metabolitů a nanomateriálů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Seznam povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů je obsažen ve studijním katalogu.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává ze tří oblastí předmětu Strukturní chemie: 1) Elektronová struktura molekul a supramolekulární interakce, 2) Experimentální metody strukturní chemie a 3) Teoretické metody strukturní chemie. Zkouška ze strukturní chemie klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným absolvováním povinných a povinně volitelných kurzů magisterského studia, přihlédnuto je ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho diplomové práce. Rámcové okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce jsou dostupné na webových stránkách fakulty. Součástí státní závěrečné zkoušky je též obhajoba diplomové práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba diplomové práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu diskuse.

(?)

Absolventi oboru Strukturní chemie jsou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní pokračovat v dalším vzdělávání v oborech chemických věd na univerzitách, technických univerzitách nebo ústavech Akademie věd.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Strukturní chemie
Zkratka: STRU
Kód: 1407T020
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1407 Rig-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta