Muzeologie

Klíče k tajemství muzeí a sbírek

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářské studium muzeologie je zacíleno na klíčové, teoretické a praktické poznatky z oboru muzeologie. Zaměřuje se komplexně na všechny oblasti muzejních činností a zahrnuje disciplíny historické muzeologie (vývoj muzeálního fenoménu, sbírek a muzeí), teoretické muzeologie (teorie selekce, tezaurace a prezentace) a aplikované muzeologie (legislativní rámec muzejnictví, ochrana a bezpečnost sbírek, muzejní konzervace, muzejní marketing a management, sbírkotvorná, muzejně-výstavní a lektorská praktika a praxe). Absolvování oboru poskytuje ucelenou přípravu pro kvalifikované práce v muzeích a galeriích a vytváří nezbytný základ pro další muzeologické vzdělávání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v základním vývoji sběratelství a muzejnictví, znát klíčové zásady tvorby, péče, ochrany, konzervace a prezentace muzejních sbírek atd. a aplikovat získané teoretické poznatky na praktickou muzejní činnost;
  • samostatně plánovat a řídit muzejní činnost v oblasti práce s veřejností;
  • orientovat se také v dalších oblastech ochrany kulturního dědictví.
(?)

Posluchači jsou především připravováni pro práci v institucích, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, jako jsou muzea, památkové ústavy apod. Mohou působit také na odděleních zabývajících se ochranou kulturního dědictví v orgánech státní správy a samosprávy, různých nadacích, soukromých institucích apod. Rovněž mohou působit v různých soukromých muzeích, galeriích, aukčních síních atd.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné předměty (95 kreditů pro prezenční studium jednooborové, 90 kreditů pro prezenční studium dvouoborové diplomové, 80 kreditů pro prezenční studium dvouoborové nediplomové a 115 kreditů pro kombinované studium, včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské diplomové práci a předměty společného základu) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné (36 kreditů pro kombinované studium) a volitelné předměty (85 kreditů pro prezenční jednooborové studium, 5 kreditů pro prezenční dvouoborové studium diplomové, 5 kreditů pro prezenční dvouoborové studium nediplomové a 29 kreditů pro kombinované studium) si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Součástí studia jsou přednášky zahraničních lektorů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studia muzeologie jsou odborné praktické stáže v muzeích a dalších kulturních institucích provázené odbornou supervizí. Povinnou součástí bakalářského prezenčního studia je odborná muzeologická stáž v rozsahu 100 hodin zaměřená na získání odborných zkušeností ze setkání se všemi odbornými profesemi participujícími na chodu muzejní instituce. Tento typ praktické stáže je povinný, nepovinně jej pak dle uvážení studenta lze zapisovat opakovaně a získávat tak další profesní zkušenosti a kontakty. Druhým, volitelným typem praktické odborné stáže je stáž z muzejní pedagogiky v rozsahu 100 hodin, která je otevřená studentům bakalářského i magisterského stupně a je zaměřená

na hlubší proniknutí do obsahu práce muzejního pedagoga. Studenti se v rámci stáže setkají se všemi typy muzejně-pedagogických činností a postupně získávají kompetence potřebné pro tuto profesi. Stáž je taktéž možné zapisovat si opakovaně.

(?)

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí: 1) Teoretická muzeologie; 2) Historická muzeologie; 3) Aplikovaná muzeologie. Zkouška bude ověřovat získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu 70 000 znaků základního textu. Více informací lze nalézt na stránce oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Filozofické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Muzeologie.

(?)
2
Aktivní studenti
279

Specifikace oboru

Obor: Muzeologie
Zkratka: MU
Kód: 7105R039
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7105 B-HI Historické vědy

Web oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

Facebook: Centre of Museology and Unesco Chair of Museology and World Heritage