Překladatelství ruského jazyka

Překlad – most mezi národy a kulturami.

Rozbalit vše

Cílem studia magisterského oboru Překladatelství ruského jazyka je připravit vysoce kvalifikované odborníky vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru překladatelství, kteří se mohou uplatnit jednak přímo jako profesionální překladatelé, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi a dále také jako pracovníci národních a evropských institucí. Absolvent magisterského studia by měl mít především vynikající jazykové znalosti jak v jazyce českém, tak v cizím jazyce (úroveň C2 dle Evropského rámce), dále pak odborné znalosti získané buď v rámci předchozího bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura, nebo během studia překladatelství, v rozsahu potřebném pro výkon povolání, technické znalosti, nezbytné pro efektivní překladatelskou práci, znalosti kultury a reálií dané jazykové oblasti, tzv. translatologické minimum, tedy základní teoretické a praktické znalosti spojené s profesí překladatele a jeho každodenní prací.

Vedle teoretických předmětů hrají velmi důležitou roli prakticky orientované semináře. Práce v menších skupinách umožňuje poskytnout studentům zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů. Výuka v seminářích v maximální možné míře probíhá prakticky a s využitím autentických aktuálních textů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět netriviálnímu uměleckému nebo věcnému textu a provést jeho textovou a stylistickou analýzu;
  • adekvátně, ve vysoké kvalitě a v přiměřené lhůtě přeložit libovolný ruský text do češtiny;
  • pro docílení optimálního překladu efektivně využívat studiem nabyté odborné, technické, věcné a estetické znalosti a dovednosti;
  • při překládání efektivně využívat dostupné aktuální překladatelské nástroje a pomůcky;
  • provést kritickou revizi a jazykovou korekturu cizího překladu uměleckého nebo věcného textu.
(?)

Absolventi oboru se uplatní jednak přímo jako profesionální překladatelé věcných (odborných či publicistických) textů z ruštiny, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi, i jako pracovníci národních a evropských institucí.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia jsou 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti jednooborového studia získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné oborové předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 62 kreditů včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci. Kromě povinných oborových předmětů si studenti jednooborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (nejméně 28 kreditů) a dále libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty (nejméně 22 kreditů). Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého dalšího světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů na obou oborech kombinace dohromady (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru). Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém dvouoborovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

(?)

Studium oboru je ukončeno obhajobou diplomové práce (v jednooborovém studiu a v diplomovém dvouoborovém studiu) v rozsahu nejméně 80 normostran základního textu a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního písemného i ústního ověření znalostí získaných absolvováním povinných translatologických disciplín a písemného ověření překladatelských schopností a dovedností. Písemná zkouška má dvě části: 1. překlad 3 ruských textů (uměleckého, odborného a publicistického) do češtiny; 2. Písemný test z teoretických základů oboru (teorie a dějiny překladu, překládání a překladatelství, analýza textu a diskursu, problémy rusko-české ekvivalence, základy stylistiky). Úspěšné absolvování písemné části zkoušky je podmínkou pro přistoupení k ústní zkoušce. Témata otázek ústní zkoušky vycházejí ze zadaných okruhů a literatury z teoretických základů oboru. Součástí ústní zkoušky je diskuse nad problematickými překladovými řešeními v písemných překladech a jejich případná obhajoba.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může být na FF MU přijat (po splnění podmínek přijetí) do doktorského studia oborů Ruský jazyk, Ruská literatura nebo Filologicko-areálová studia.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Překladatelství ruského jazyka
Zkratka: PRJ
Kód: 7310T296
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7313 N-PT Překladatelství a tlumočnictví
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Překladatelství ruského jazyka:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=463269