Geologie (angl.)

Porozuměj Zemi!

Rozbalit vše

Studium badatelského oboru Geologie zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná geologie, tektonika, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie. Součástí studia jsou praktická geologická cvičení a odborné praxe v terénu. Posluchači se mohou zaměřit na problematiku zvolené specializace dle vlastního zájmu (paleontologie, mineralogie, speleologie, geologii-archeologie a geovědní environmentalistika, aj.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • dokázat při zpracování získaných dat vhodně využívat výpočetní techniku;
  • výsledky terénních i laboratorních prací jsou schopni vhodně prezentovat písemnou i ústní formou.
(?)

Absolventi se uplatní především v institucích a firmách zabývajících se geologickým průzkumem, dále v kulturně osvětových institucích či na vysokých školách a také v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí i ve státní správě.

Uplatní se v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Posluchač musí splnit všechny povinné, tři povinně volitelné a určitý počet oborových volitelných předmětů tak, aby součet kreditů za všechny předměty oboru činil nejméně 162. Zbývajících 18 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia je kurz terénní dokumentace a praktická cvičení k povinným předmětům, volitelnou součástí jsou terénní cvičení a exkurze.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1) z teoretického přezkoušení zpravidla písemným testem a 2) z obhajoby závěrečné práce. Teoretický test pokrývá znalosti povinných předmětů.

(?)

Po absolvování bakalářského studia oboru Geologie lze pokračovat ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru nebo v ostatních oborech programu Geologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geologie (angl.)
Zkratka: GEOLA
Kód: 1201R004
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1201 B-GE Geologie