Genomika a proteomika (angl.)

Prospere per diligentiam dedicationemque.

Rozbalit vše

Navazující dvouletý magisterský obor Genomika a proteomika v rámci studijního programu Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří budou mít přehled ve dvou v současné době se dynamicky rozvíjejících oblastech – genomika a proteomika, a kteří budou schopni získané poznatky a postupy aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání.

Genomika a proteomika jsou interdisciplinární vědní obory zabývající se studiem a analýzou dvou významných funkčních komponent biologických systémů – genomu a proteomu. Využívají poznatků biochemie, molekulární a systémové biologie, ale také bioanalytické chemie, popř. dalších vědních oborů. Genomika a proteomika dalece přesahují rámec samotných oborů molekulární biologie, genetiky i biochemie, proto kladou nároky i na důkladné znalosti z jiných nebiologických disciplín. Genomika a proteomika vyvíjí metody a postupy analýz genomů a proteomů různých organizmů, tkání, včetně stavů (regulace, patologie). Zasahují tak do všech oblastí molekulární a systémové biologie. Náplň nového magisterského navazujícího oboru Genomika a proteomika na PřF MU je sestavena především s ohledem na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy (biochemie, analytická a strukturní chemie) při studiu živých systémů v postgenomové éře.

Tento nový obor je tedy určen především pro absolventy bakalářského studia biochemie, aplikované biochemie, biofyziky, chemie a biologie. Je však otevřen i absolventům dalších oborů bakalářského studia, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku. Studium předpokládá kladný vztah k experimentální práci, schopnost využívat komplexní metodické nástroje a zvládnout časově náročnější projekty. Studium je zaměřeno na osvojení si chemických a biologických, ale i fyzikálních principů bioanalytických postupů a metod s cílem vychovat odborníky, kteří budou schopní v bioanalytické praxi tvořivě aplikovat své vědomosti i na řešení úkolů, se kterými se během studia nesetkali.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyložit teoretické základy, předmět a cíle genomiky a proteomiky;
  • zvládnout základní přehled metodických přístupů v genomice a proteomice;
  • využít takové poznatky k řešení konkrétních vědeckých problémů;
  • vyznat se v základech vědecké práce, na počátku v analýze problému, včetně podrobné literární rešerše;
  • vybrat experimentální metody, sbírat dat a vyhodnotit je;
  • přesvědčivě prezentovat výsledky formou ústní i písemnou, v jazyce českém i anglickém, diskutovat a správně argumentovat k tématu.
(?)

Absolventi magisterského navazujícího oboru Genomika a proteomika na Přírodovědecké fakultě MU mají díky široké nabídce volitelných předmětů interdisciplinárního studia možnost individuální orientace do rozsáhlé oblasti základního a aplikovaného výzkumu biologických a chemických věd jako odborný, výzkumný a vývojový pracovník. Zásluhou moderního metodického a přístrojového vybavení, a podílu uznávaných odborníků na výuce získá absolvent znalostní výbavu, které mu umožní nalézt uplatnění mimo jiné v laboratořích ve zdravotnictví, veterinárním výzkumu, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biotechnologie. Po doplnění znalostí s oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

Obor připravuje studenty na samostatné a odpovědné řešení problémů, součástí je kvalitní komunikace v ústním i písemném projevu jak mateřštině, tak i v angličtině. Široký rozsah praktických cvičení, i dlouhá doba věnovaná na vypracování diplomové práce zajišťují dostatečnou míru dovedností ve zvolené oblasti včetně jazykových znalostí a schopnosti orientovat se v cizojazyčné literatuře.

Absolventi mají možnost také dále pokračovat v doktorském studiu v oborech zabývajících se genomikou, proteomikou, molekulární biologií, biochemií či bioanalytikou, mohou se uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích.

(?)

Studijní plány programů a oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se řídí Opatřením děkana č.8/2012 „Výuka a tvorba studijních programů“. Závazná pravidla pro studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Studentům, kteří se jím řídí, zaručuje správnou návaznost předmětů a splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby studia.

Standardní doba navazujícího magisterského studia Genomiky a proteomiky jsou 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. V studijním oboru Genomika a proteomika jsou základní kategorií povinné předměty, které tvoří jádro studijního plánu. Ty se dělí na oborově specifické (12 kr., CG020 Genomika, CG010 Proteomika a CG080 Metody v genomice a proteomice) a obecné, celoprogramové (CG100, CG200, CG300 a CG400 – Oborový seminář BGP I – IV, JA002 Pokročilá odborná angličtina, CG040, CG060, CG050, CG070 – Diplomová práce I – IV, C7777 Zacházení s chemickými látkami). Dále pak existuje rozšiřující kategorie předmětů povinně volitelných (nutnost získat za ně nejméně 14 kr.). Poslední kategorií jsou předměty doporučeně volitelné, z nichž se doporučuje pro získání přehledu absolvovat 5 až 6 předmětů.

Více informací na http://genpro.sci.muni.cz/studijni-plan-2/

(?)

Obecné podmínky ukončení studia se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity

(http://is.muni.cz/do/rect/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.pdf). Státní závěrečná zkouška navazujícího magisterského studia Genomiky a proteomiky se skládá ze čtyř dílčích předmětů: tří povinných (1) Genomika, (2) Proteomika, (3) Strukturní biochemie, a čtvrtého volitelného ze dvou možností: (4) Molekulární biologie a (5) Pokročilá analytická chemie.

Při ústní zkoušce student prokazuje míru orientace a porozumění základním konceptům oboru reprezentovaných předměty státní zkoušky, rozsah je dán obsahem klíčových předmětů oboru (povinné a povinně volitelné předměty) a sylabem SZZ. Detailní rozpis tematických okruhů k ústním zkouškám je uveden na stránkách oboru Genomika a proteomika (http://genpro.sci.muni.cz/zaverecna-zkouska/).

Magisterská práce v rozsahu přibližně 50 a více stran textu je vypracována na téma, které schvaluje oborová rada a student se k ní přihlašuje zpravidla v průběhu 1. semestru studia. Formální pravidla pro vypracování magisterských prací se řídí Opatřením děkana č. 5/2014 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf). Vedoucím práce je obvykle akademický pracovník ústavu, konzultanty bývají odborníci z univerzit a ústavů AV ČR. Teoretická část, která by neměla překročit 50 % celkového rozsahu, obsahuje literární rešerši a údaje nutné k pochopení smyslu práce včetně odkazů na výsledky dosažené předchůdci. Součástí je definování cílů diplomové práce uvedené samostatně na konci kapitoly. Praktická část má ukázat všestranné zvládnutí použitých metod a postupů při řešení zadaného úkolu. Obhajoba magisterské práce probíhá na konci 4. semestru při rozpravě studenta s odbornou komisí, po splnění všech kreditových povinností.

Během ní uchazeč přednese stručně a výstižně teze své práce, seznámí komisi s řešeným tématem a hlavními výsledky práce. Vedoucí práce v posudku hodnotí přístup studenta k řešení (samostatnost, iniciativu, pracovitost, zručnost, tvůrčí přístup a schopnost týmové práce), oponent pak výsledky práce (formální kvalitu a jazykovou kulturu, přiměřenost teoretické práce, relevantní vyhodnocení a prezentaci výsledků, vypovídací hodnotu závěru a celkový přínos práce). Student reaguje na podněty oponenta a poté i na dotazy odborné komise; prověřuje se schopnost studenta vhodně a pohotově reagovat, argumentovat a eventuálně reflektovat výhrady.

Více o magisterské práci na http://genpro.sci.muni.cz/diplomova-prace/doporuceni/

(?)

Absolvent magisterského navazujícího studijního oboru Genomika a proteomika může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat na PřF MU ve studiu v doktorském programu Biochemie, obor Genomika a proteomika, ale i v jiných tematicky spřízněných programech a oborech. Díky moderní koncepci oboru je student připraven i pro studium v doktorských programech zahraničních univerzit.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Genomika a proteomika (angl.)
Zkratka: GEPRA
Kód: 1501T024
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1406 N-BCH Biochemie

Doplňující údaje ke studiu magisterského navazujícího oboru Genomika a proteomika lze nalézt zde:

http://genpro.sci.muni.cz