Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Nabízíme kombinaci fundamentálních znalostí s mimořádným aplikačním potenciálem.

Rozbalit vše

Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračování po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie. Témata obvykle zahrnují experimentální a teoretické studium nanostrukturovaných látek, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v CITEC a v ústavech AV. Student DSP se během studia stane členem výzkumných týmů, podílí se na účelově financovaném výzkumu, a je veden tak, aby se po absolvování stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou úspěšného ukončení studia je publikování vlastních výsledků v renomovaných fyzikálních časopisech, aktivní účast na vědeckých konferencích a seminářích, zpravidla také absolvování dlouhodobé stáže v zahraničí. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů výzkumu mikro- a nanostruktur, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřených přístupů, k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou;
  • samostatné tvůrčí vědecké práce doložené publikacemi v renomovaných časopisech daného oboru;
  • uplatnit zkušenosti z dlouhodobé stáže na kvalitním zahraničním pracovišti;
  • aktivní komunikace v angličtině a případně v dalším světovém jazyce;
  • zvládnout i problematiku mimo svoji specializaci.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění jako učitelé a vědečtí nebo vývojoví pracovníci na vysokých školách, v ústavech AV, ve výzkumných a vývojových laboratořích v průmyslu a specializovaných výzkumných ústavů. Mohou se uplatnit i vlastní vědeckou sféru, v manažerských funkcích, v oblastech státní správy spojené se vzděláváním a výzkumem.

(?)

Pravidla a podmínky jsou definovány předpisy Masarykovy univerzity a Přírodovědecké fakulty MU:

http://www.muni.cz/sci/study/phd/guide.

Studijní plány jsou vytvářeny podle potřeb jednotlivých studentů a za jejich plnění jsou odpovědní školitelé.

Integrální součástí plánů jsou také zahraniční stáže, účast na konferencích a publikace výsledků ve vědeckých časopisech.

(?)

Student absolvuje na závěr svého studia státní doktorskou zkoušku, která se skládá z obhajoby disertační práce a teoretické zkoušky, jež má dokládat znalosti studenta v širším teoretickém pozadí disertační práce.

Podrobněji jsou tyto podmínky definovány v Hlavě 5. a dalších oddílech Studijního řádu: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations

(?)

Žádná.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Zkratka: PMN
Kód: 3942V005
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P3960 D-PMN Pokročilé materiály a nanovědy
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta