Učitelství informatiky pro střední školy

Rozbalit vše

Posluchači navazujícího magisterského dvouoborového studijního programu studují předměty, ve kterých si prohloubí teoretické znalosti ve vybraných oblastech a získají všeobecný přehled o současných poznatcích a vývojových trendech obou oborů. Studium je určeno k získání učitelské aprobace ve dvou aprobačních předmětech: Učitelství informatiky pro střední školy a Učitelství druhého oboru pro střední školy. Studijní program je koncipován jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů, v případě absolventů předchozího magisterského studia se v souladu se zněním zákona o vysokých školách bude jednat o další nenavazující studijní program. Obor je určen především studentům, kteří absolvovali úspěšně dvouoborové bakalářské studium na FI MU/PřF MU ve shodné kombinaci (Informatika/druhý obor), dále pak absolventi z jiných fakult a univerzit, kteří budou mít dobrý základ v matematických předmětech a alespoň všeobecné znalosti informačních technologií a odpovídající znalosti druhého oboru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit obecné principy používané v informatice;
  • pedagogicky působit na středních školách.
(?)

Absolventi najdou uplatnění především jako učitelé informatiky a dalšího předmětu na středních školách.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Obor je možné kombinovat pouze s obory Přírodovědecké fakulty. Pravidla a požadavky vyplývající ze studia druhého aprobačního oboru jsou stanoveny studijním katalogem Přírodovědecké fakulty a obsahují mimo jiné předměty společného psychologicko-pedagogického základu.

(?)

Praxe je povinnou součástí studia. Požaduje se individuální pedagogická praxe na ZŠ pod vedením zkušeného pedagoga a individuální pedagogická praxe na SŠ pod vedením zkušeného pedagoga. V obou případech praxe zahrnuje 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

Jestliže student řeší diplomovou práci na FI (tj. z aprobačního předmětu informatika), pak je povinen za její řešení získat 20 kreditů.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství informatiky pro střední školy
Zkratka: INU
Kód: 7504T077
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N-FY Fyzika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky