Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

S ruštinou co nejrychleji do praxe.

Rozbalit vše

Specializované bakalářské studium vychází vstříc rostoucím požadavkům hospodářské praxe, která volá po praktičtěji připravených absolventech a po užším propojení škol s potřebami veřejné správy i soukromého sektoru. Obor je koncipován jako výhradně jednooborové specializované bakalářské studium, poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru, doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské praxi. Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na celkový všeobecný přehled, společenské chování a znalosti cizích jazyků. Profilace studia počítá s tím, že absolventi studia budou schopni samostatného plnění řady běžných úkolů, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce, že zvládnou jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním. Na rozdíl od tradičního filologického studia univerzitního typu je zde kladen větší důraz na praktické zvládnutí jazyka a na získání základních dovedností překladatelských a tlumočnických. Teoretické disciplíny jsou koncipovány jako propedeutické a elementární kurzy. Vedle filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky, práva a sociální psychologie a také základní dovednosti v užívání výpočetní techniky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kvalifikovaně zastávat pozici obchodního asistenta při jednání s ruskou klientelou;
  • vést v ruštině obchodní jednání po telefonu, písemně nebo ústně;
  • připravit program jednání v ruštině;
  • vést obchodní korespondenci v ruštině;
  • překládat obchodní, úřední a právní dokumenty;
  • tlumočit při obchodních jednáních i běžné komunikaci s ruskými klienty;
  • připravit propagační materiály v ruštině;
  • poskytnout po přípravě požadované informace v ruštině.
(?)

Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na celkový všeobecný přehled, společenské chování a znalosti cizích jazyků. Profil absolventa oboru umožní najít uplatnění zejména při práci v ekonomických útvarech obchodních i výrobních společností vyžadujících znalost a schopnost praktické aplikace ekonomie, výpočetní techniky a cizích jazyků. Absolventi oboru se dále uplatní v institucích státní a veřejné správy, v kulturních organizacích a v organizacích cestovního ruchu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru je šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné oborové předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 132 kreditů včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci. Povinně studenti zapisují také předměty tzv. společného základu (filozofie, tělesná výchova, světový jazyk – celkem 10 kreditů). Součástí studijního plánu oboru je povinná čtyřtýdenní praxe v institucích, ve kterých se absolventi oboru mohou po skončení studia pracovně uplatnit. Odbornou praxi posluchači absolvují během posledního roku studia (6 kreditů). Zbývajících 32 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studijního plánu je povinná čtyřtýdenní praxe v institucích, ve kterých se absolventi oboru mohou po úspěšném ukončení studia prakticky uplatnit. Odbornou praxi posluchači po konzultaci s garantem oboru absolvují během posledního roku studia.

(?)

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce v rozsahu nejméně 40 normostran základního textu a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního písemného i ústního ověření znalostí získaných absolvováním povinných filologických a dalších disciplín. Písemná zkouška má dvě části: 1. Praktická znalost ruského jazyka (ověřuje znalost všeobecné i odborné ruské slovní zásoby, mluvnice a pravopisu), 2. Právní a ekonomické minimum (test ze základů práva a ekonomie). Úspěšné absolvování písemné části zkoušky je podmínkou pro přistoupení k ústní zkoušce. Ústní zkouška probíhá v ruštině a češtině a sestává ze dvou částí: 1. Praktická znalost jazyka, 2. Komplexní ověření orientace v ruských kulturních, historických a zeměpisných reáliích. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace.

(?)

Obor spíše praktického zaměření je koncipován jako jednooborové specializované bakalářské studium bez návaznosti na magisterské studium.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
Zkratka: RJFP
Kód: 7310R315
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=642502