Speciální edukace bezpečnostních složek,

Ti nindžové neprováděli žádná kouzla, jejich tajemstvím byl ten nejintenzivnější fyzický a psychický výcvik, jaký kdy lidé poznali. (Dan Millman)

Rozbalit vše

Posláním oboru Speciální edukace bezpečnostních složek je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří budou připraveni v teoretických oblastech bezpečnosti a práva, v sociálních, biomedicínských a kineziologických vědách. Praktická příprava zahrnuje především úpolové sporty, sebeobranu, bojová umění, horolezectví, plavání a atletiku.

Důležitou součástí vzdělání jsou také komunikační dovednosti a zvládání konfliktních situací.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • předvést praktické dovednosti v jednotlivých sportech, je schopen odpozorovat a zopakovat nové sportovní dovednosti;
  • přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojovat dílčí pohyby, měnit strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém;
  • interpretovat základní znalosti z teoretických disciplín tělesné výchovy a sportu orientovaných na edukaci bezpečnostních složek a také základy bezpečnosti a práva, dokáže reprodukovat a vysvětlit jednotlivé pojmy a vztahy mezi nimi;
  • akceptovat morální východiska sebeobrany, respektuje platné právní normy, jednoznačně rozlišuje mezi společenskými a osobními potřebami;
  • ovládat základní poznatky metodologie kinantropologického výzkumu, aplikuje je ve výzkumném projektu, analyzuje získaná data a dokáže je shrnout a vyvodit všeobecné závěry.
(?)

Trh práce absolventům nabídne široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách (CBS), justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně letišť a železnic, ale také u Policie ČR, obecní policie a ostatních bezpečnostních složkách. Absolventi se mohou na trhu práce uplatnit také jako fundovaní animátoři úpolových aktivit v oblasti organizace volného času, mimoškolní výchově, v domovech dětí a mládeže, klubech, apod.

(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe zaměřená na vedení tréninkového procesu v klubech úpolových sportů, sebeobrany, nebo profesního výcviku.

(?)

Ukončení studia se řídí Opatřením děkana č. 1/2016.

Studenti obhajují Záverečnou práci a složí ústní zkoušku z předmětové části státní závěrečné zkoušky:

Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu;

Fyziologie a medicína zátěže;

Sportovní osobnost, sebebobrana a teorie úpolů;

Základy práva a bezpečnosti.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Fakultě sportovních studií MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Speciální edukace bezpečnostních složek,
Zkratka: SEBS
Kód: 7401R004
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7401 B-TV Tělesná výchova a sport