Management sportu

Rozbalit vše

Posláním dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Management sportu je prohloubení všeobecných, odborných a teoretických znalostí z předchozího bakalářského studia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v problematice managementu sportu;
  • řídit dané organizační celky;
  • dokonalé orientace v marketingu sportovních organizací a získávání financí;
  • uplatnit vědecký přístup k řešení projektů v odvětví sportu tuzemského i evropského charakteru.
(?)

Absolventi oboru jsou profilováni k práci na vedoucích manažerských pozicích ve sportovních organizacích ziskově i neziskově orientovaných, sportovních svazech a asociacích, v olympijském výboru, a budou mít i odborný potenciál k uplatnění na všech úrovních veřejné správy, komunální rekreace, v cestovním ruchu, v marketingových a fundraisingových společnostech a při podpoře příprav a realizace projektových záměrů tuzemského i evropského charakteru. Na základě získaných znalostí budou motivováni k aktivnímu řešení problémů teorie i praxe v odvětví sportu, k tvůrčí činnosti a dalšímu vzdělávání.

(?)

Pravidla a podmínky pro skladbu studijního plánů oboru N Mgr Management sportu jsou dány těmito premisami:

a) Požadavky obecně kladenými na studijní plány všech akreditovaných oborů na FSpS spočívající v povinném propojení specifických předmětů daného oboru s vybranými okruhy předmětů ostatních akreditovaných oborů na FSpS;

b) Specifika skladby studijního plánu související se spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU a vycházející z předcházejících akreditačních řízení a vzájemné dohody obou fakult.

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe v celkovém rozsahu 30 hodin, která je doplněná supervizním skupinovým setkáním. Praxe začíná v prvním semestru a pokračuje ve druhém. V obou semestrech je praxe zaměřena na orientaci a získávání širších praktických znalostí a dovedností ve sportovních organizacích, které jsou ziskově i neziskově orientovány a v organizacích cestovního ruchu.

(?)

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z obhajoby závěrečné práce a předmětových částí.

Předmětové části jsou specifikovány na http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr/predmety-szz-585.html.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Management sportu
Zkratka: MAN
Kód: 6208T179
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7401 N-TV Tělesná výchova a sport