Geologie aplikovaná a environmentální

Geolog pomáhá jak společnosti, tak i přírodě

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Geologie aplikovaná a environmentální je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi. Obor je zaměřen na získání úplného magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou distanční nebo jejich kombinací. Výuka oboru zahrnuje specializaci na vybrané aplikované obory, praktický kurz důlní dokumentace, předměty spojené s přípravou diplomové práce.

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně řešit odborné geologické problémy (stanovení postupů řešení, zpracování literárních údajů a datových zdrojů, volba metodiky, analýza výsledků, formulování závěrů);
  • na základě vlastního výzkumu vytvořit odbornou práci a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě;
  • prokázat hlubší znalosti v praktických disciplínách podle svého zaměření (ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie).
(?)

Předpokládá se, že většina absolventů najde uplatnění zejména ve specializovaných geologických firmách, dále též v institucích zabývajících se uplatňováním geologických poznatků v praxi (odbory životního prostředí, apod.).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty pokrývají třetinu kreditů a zahrnují přípravu závěrečné práce a přípravu na její obhajobu. Povinně volitelné kurzy si student volí podle požadavků k jednotlivým předmětům státní zkoušky a pokrývají rovněž zhruba jednu třetinu kreditů.

Zbývající třetinu kreditů student získá za absolvování libovolných kurzů dle své volby.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Studenti absolvují praktickou výuku podle vlastní volby předmětů.

(?)

Státní závěrečná zkouška je tvořena vědomostní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Vědomostní zkouška je ze čtyř předmětů, jeden všeobecný a tři určují specializaci studenta, kterou si student volí sám.

(?)

Část absolventů může pokračovat v doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
42

Specifikace oboru

Obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Zkratka: GAE
Kód: 1202T010
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1201 N-GE Geologie