Klasická archeologie

Stíny antické minulosti osvětlí naši budoucnost.

Rozbalit vše

První stupeň studia oboru Klasická archeologie je zacílen na získání základních znalostí, které jsou nezbytným předpokladem k pochopení a studiu kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických struktur a materiální kultury dvou hlavních kultur antického světa – Řecka a Říma.

Odborné předměty jsou primárně zaměřeny na archeologii, s důrazem na materiální, stavební a uměleckou kulturu antických civilizací.

Nedílnou součástí studia je podpora praktických zkušeností nejen při terénních prospekcích a archeologických výzkumech, ale i při následném laboratorním zpracování, dokumentaci a vědeckém vyhodnocení výsledků.

Jedinečná je možnost terénní praxe studentů na výzkumech v oblastech přímého působení antických kultur, aktuálně na Krétě (lokality Oxa – Kalos Lakkos, Priniatikos Pyrgos) nebo na unikátní římské lokalitě na Mušově.

Mezinárodní vazby a spolupráce jsou podporovány nejen participací studentů na zahraničních výzkumech a vědeckými aktivitami pracoviště, ale i pravidelnými přednáškami zahraničních specialistů. Dále je doporučeno, aby studenti absolvovali studijní pobyt v zahraničí.

Studium je specifické svým výrazným mezioborovým přesahem, vedle odborných předmětů studenti získají základní orientaci v latinském a starořeckém jazyce, antické literatuře, dějinách starověku, reáliích a mytologii obou kultur.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře se orientovat v problematice klasické archeologie ve všech jejích základních aspektech (hmotná kultura, dějiny, reálie, topografie, umění, stavitelství, náboženství a základní jazyky starověkých kultur antického světa);
  • vysvětlit a popsat souvislosti kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických vztahů a významu dvou hlavních kultur antického světa – Řecka a Říma;
  • aplikovat a efektivně uplatnit teoretické i praktické znalosti základních archeologických metod a postupů při výzkumu a jeho vyhodnocení;
  • zvládnout práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, výpočetní technikou a vybranými přístroji (technické a laboratorní vybavení nezbytné pro archeologický výzkum);
  • prezentovat výsledky vlastní odborné činnosti (referáty, postery, diskuze aj.) a psát odborné texty.
(?)

Obor Klasická archeologie poskytuje komplexní archeologické, historické a jazykové vzdělání a praktickou přípravu pro práci na archeologických výzkumech, v muzeích a dalších vědeckých, kulturních a památkových institucích. Toto vzdělání je využitelné v řadě dalších profesí, např. v cestovním ruchu, žurnalistice, publicistice, v redakcích, edukačních a kulturních centrech etc.

(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti jednooborového studia získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studenti dvouoborového studia musí získat minimálně 95 kreditů v případě diplomového oboru a 85 kreditů v případě nediplomového oboru.

Povinné předměty tvoří základ odborných předmětů oboru. Studenti jednooborového studia jsou povinni splnit všechny tyto předměty – 87 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce), studenti dvouoborového diplomového studia pak 81 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské diplomové práce) a nediplomového studia 71 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu oborové práce).

Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné specializace. V případě jednooborového studia představují minimálně 45 kreditů, pro dvouoborové diplomové i nediplomové studium pak minimálně 6 kreditů. Část kreditů studenti splní v rámci povinného základu (filozofie, sport a odborná jazyková příprava). Zbývající kredity získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná archeologická terénní praxe v celkovém rozsahu 6 týdnů, provázená supervizí vyučujících nebo jiných specialistů. Samotný výkon praxe a její rozložení do jednotlivých semestrů závisí na volbě studenta. Preferována je praxe na systematických výzkumech, na kterých aktivně participují vědečtí pracovníci ÚAM (Priniatikos Pyrgos, Oxa – Kalos Lakkos, Bibracte nebo Mušov). Akceptována je i praxe na jiných archeologických lokalitách v oblastech přímého působení antických kultur.

(?)

Předpokladem řádného ukončení studia je složení státní závěrečné zkoušky a úspěšná obhajoba bakalářské diplomové práce. Státní závěrečná zkouška má ústní formu. Témata otázek vycházejí z okruhů hlavních oborových předmětů bakalářského studia. Zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících tematických okruhů: archeologie, umění a kultury pravěkého a starověkého Řecka; archeologie Etrusků; římská archeologie, umění a kultury antického Říma.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Filozofické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Klasická archeologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Klasická archeologie
Zkratka: KL
Kód: 7105R032
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7109 B-AE Archeologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.