Pravěká archeologie Předního Východu

Rozbalit vše

Hlavní náplní navazujícího magisterského studijního oboru je rozšiřování dovedností a další zvyšování kvalifikace studentů. Obsah magisterského stupně studijního oboru Pravěká archeologie Předního východu organicky navazuje na předchozí bakalářské studium a doplňuje jej o kurzy zaměřené na komplexnější a/nebo vybraná témata z oblasti pravěké archeologie Předního východu a kulturní antropologie. Studenti si prohlubují znalost arabského jazyka a zlepšují se v odborné komunikaci v anglickém jazyce (díky možnosti psát závěrečnou diplomovou práci v anglickém jazyce a intenzivní komunikaci se zahraničními lektory a konzultanty). V rámci povinně volitelných či volitelných předmětů si studenti vybírají z nabídky kurzů, které jim pomáhají při práci na diplomové práci a taky prohlubují jejich zájmovou oblast. Kurzy si mohou vybírat nejen v rámci oboru Pravěké archeologie Předního východu, ale také v rámci středoevropské archeologie, klasické archeologie, muzeologie či dějin starověku.

V magisterském stupni studia je studentům ponechána možnost aktivního zapojení se do vzdělávacího procesu, neboť se bude přihlížet k jejich postupné specializaci v rámci přípravy magisterské práce. Na přednáškách a seminářích se pak s ohledem na zadání písemných prací předpokládá jejich aktivní účast.

Již během bakalářského studia si studenti osvojují schopnost zvládat nároky kladené na předovýchodní archeology při práci v náročném terénu i pobytu v kulturně odlišném prostředí. V magisterském stupni se proto u nich předpokládá dostatek praktických zkušeností pro plné zvládnutí těchto výzev a zapojení se do zahraničních terénních výzkumů a projektů (možnosti zpracovávat archeologický materiál ve spolupráci s Yaleovou univerzitou, spolupráce s Freie Universität v Berlíně a s univerzitou v Tübingenu aj.). Studenti mají rovněž možnost sami si vybírat z nabídky zahraničních výzkumů nebo si individuálně dohodnout místo konání praxe tak, aby co nejlépe korespondovalo s jejich odborným zaměřením. Na této úrovni by měli být schopni dobře chápat a formulovat své vědecké cíle a ovládat metody vedoucí k jejich dosažení, což by se mělo projevovat při sestavování osobních studijních plánů.

Při magisterském stupni studia je kladen větší důraz na diplomovou práci a její obhajobu. Student by měl být schopen vést vědecký dialog na téma archeologie Předního východu a kulturní antropologie a mít přehled o aktuálních společenských a politických otázkách. Měl by umět číst, psát a hovořit arabsky o běžných tématech a tématech spojených s terénním výzkumem na Předním východě.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • organizovat a realizovat projekty související s jeho zaměřením (např. workshop, přednášku, výstavu);
  • vést vědecký dialog na téma archeologie Předního východu a kulturní antropologie a mít přehled o aktuálních společenských a politických otázkách;
  • číst, psát a hovořit arabsky o běžných tématech a tématech spojených s terénním výzkumem na Předním východě;
  • využít počítačové dovednosti a znalosti různých programů pro potřeby archeologie s cílem zvýšit mezioborový diskurs;
  • stát se odborníkem s širokým rozsahem kompetencí, teoretických i praktických, zahrnujících techniky, metody a postupy archeologie Předního východu.
(?)

Po absolvování navazujícího magisterského stupně by studenti měli být kvalifikováni aktivně se zapojit do mezinárodního vědeckého a terénního archeologického výzkumu. Uplatnit se mohou také v různých kulturně-vzdělávacích organizacích, jako např. v muzeích, vydavatelstvích, nakladatelstvích apod. či dalších nevládních institucích, diplomatických službách, publicistice nebo v humanitárně či charitativně zaměřených organizacích.

(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Podíl povinných předmětů činí 48 kreditů. Student musí během svého studia získat minimálně 46 kreditů z povinně volitelných předmětů. 4 kredity tvoří předměty společenského základu. Ostatní předměty si student volí libovolně.

(?)

Povinnou součástí studia je 6týdenní praxe na terénní archeologické exkavaci. Dle možnosti nejlépe v zahraničí.

(?)

Předpokladem získání titulu Mgr. je příprava a úspěšná obhajoba diplomové práce a absolvování ústní zkoušky. Ústní zkouška je složení zkoušky z epipaleolitu a neolitu PV, zkoušky z doby bronzové PV, ústní a písemné zkoušky z arabského jazyka a zkoušky z kulturní antropologie. Státní závěrečná zkouška probíhá v českém, anglickém a arabském jazyce.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Zkratka: PAPV
Kód: 7105T073
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7109 N-AE Archeologie