EN

Bio-omika – Katalog oborů MU

Bio-omika

„Pojďme odhalovat genetický kód.“

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Obor Bio-omika je významným nástrojem systémové biologie, zahrnuje znalosti o metodách používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů z hlediska fungování těchto systémů. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat prostřednictví bioinformatiky.

Obor je určen absolventům magisterského studia se znalostmi v oborech Biologie, Biochemie, Molekulární biologie, Biofyzika a příbuzných oborech. Tento obor umožňuje studentům rozvíjet výzkumné dovednosti i sociálně-manažerské kompetence prostřednictví kompozice studia a výběru přednášek, volených podle zaměření studenta. Ve srovnání s tradičním studiem biologie je studium zaměřeno metodicky a bioanalyticky především na oblasti bioanalytické instrumentace, cytogenomiky, funkční genomiky, proteomiky, metabolomiky, vývojové a produkční biologie (tzv. omické přístupy). Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci.

Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností na odborných fórech, příprava plakátového sdělení i vědeckého článku).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat hlubokými teoretickými znalostmi z oblasti funkční a vývojové biologie a je si vědom všech aspektů i aktuálních trendů v dané oblasti;
  • zvládat celou škálu laboratorních metod, stejně jako technik instrumentální analýzy biologických vzorků;
  • navrhovat a standardně používat pokročilé výzkumné postupy s využitím metod používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů;
  • metodologicky relevantně zpracovat naměřená data a hodnotit získané výsledky a vyvozovat argumentačně podložené závěry;
  • využívat moderních informačních technologií k získávání a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází, ke sběru a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů, k testování validity modelů;
  • zapojit se do mezinárodních výzkumných týmů v oblasti Life Sciences;
  • poznatky úspěšně prezentovat a diskutovat v anglickém jazyce.
(?)

Absolventi oboru Bio-omika mají možnost uplatnění v laboratořích zaměřených na analýzy biologických vzorků, ve firmách zaměřených na funkční a vývojovou biologii, v případě základního výzkumu také v akademických institucích. Inovativní přístup k výuce společně s vysoce kvalifikovaným a současným kurikulem studijního oboru vytváří také skvělé předpoklady pro bezproblémové zapojení absolventů do významných mezinárodních výzkumných týmů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Ke zdárnému absolvování studia, jehož standardní doba je 8 semestrů, je student povinen plnit předem dohodnutý individuální plán studia a v pravidelných ročních evaluacích dostatečně doložit progres na výzkumném projektu.

Student musí celkem získat 240 ECTS kreditů, z toho počtu 160 kreditů za opakovaně zapisovaný předmět 5007 Příprava disertační práce. Musí absolvovat alespoň 4 hlavní předměty související s jeho výzkumným projektem (doporučeno v průběhu prvních 4 semestrů) a alespoň 3 předměty na prohloubení vědecko-manažerských kompetencí tzv. soft skills předměty (doporučeno absolvovat v průběhu prvních 6 semestrů).

Na začátku každého akademického roku musí student absolvovat povinnou blokovou přednášku C777 Zacházení s chemickými látkami. V každém semestru je povinný předmět S5005 Oborový seminář a S5010 Friday CEITEC PhD seminary, celkem čtyřikrát v průběhu studia předmět Výpomoc při výuce S5009. Student musí v průběhu studia absolvovat předmět S5008 Vědecká publikace a předmět S5006 Přednáška před vědeckou komunitou, kde prokáže svoji schopnost přednést výsledky svého vědeckého projektu na mezinárodním vědeckém fóru.

(?)

Během studia musí student absolvovat jednu stáž v rozsahu nejméně 10 pracovních dní (80 pracovních hodin). Stáž je organizována po dohodě se školitelem v rámci laboratoří CEITEC či institucí mimo CEITEC, nejvíce preferovaná je stáž na zahraniční výzkumné instituci. V případě tuzemské stáže si student zapisuje předmět S5011 Internship, v případě zahraniční stáže si zapisuje předmět XD110 Zahraniční pracovní pobyt.

(?)

Obecné podmínky ukončení studia se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/do/rect/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.pdf).

Předpokladem ukončení studia je sepsání disertační práce, která je obvykle psána jako monografie. Musí být sepsána v angličtině a měla by prokázat schopnost studenta provádět nezávislý výzkum na vysoké akademické úrovni a splňující mezinárodní standardy. Student musí být jediným autorem této práce.

Student je povinen zveřejnit výsledky své práce v mezinárodním časopise s impakt faktorem. Musí být prvním autorem alespoň jedné publikace, pokud tato publikace není uveřejněna v časopise v Q1, musí být spoluautorem dalších dvou publikací v Q1 nebo Q2.

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní zkouška je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci, alespoň jeden z oponentů je ze zahraničí. Okruhy otázek jsou určeny individuálně po konzultaci se školitelem a oborovou komisí. Okruhy jsou zaměřeny především na orientaci v oboru a na schopnost argumentace. Obhajoba disertační práce probíhá v angličtině.

(?)

Nevztahuje se na doktorské studium.

(?)
28
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Bio-omika
Zkratka: BOMI
Kód: 1515V014
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 7. 10. 2021
Program: P1532 D-VZP Vědy o živé přírodě

Další informace

Detailní informace ke studiu na MU i detailní informace k tomuto oboru jsou k dispozici zde

http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Bio-omika

http://ls-phd.ceitec.cz/