Bio-omika (angl.)

Pojďme odhalovat genetický kód.

Rozbalit vše

Obor Bio-omika je významným nástrojem systémové biologie, zahrnuje znalosti o metodách používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů z hlediska fungování těchto systémů. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat prostřednictví bioinformatiky.

Obor je určen absolventům magisterského studia se znalostmi v oborech Biologie, Biochemie, Molekulární biologie, Biofyzika a příbuzných oborech. Tento obor umožňuje studentům rozvíjet výzkumné dovednosti i sociálně-manažerské kompetence prostřednictví kompozice studia a výběru přednášek, volených podle zaměření studenta. Ve srovnání s tradičním studiem biologie je studium zaměřeno metodicky a bioanalyticky především na oblasti bioanalytické instrumentace, cytogenomiky, funkční genomiky, proteomiky, metabolomiky, vývojové a produkční biologie (tzv. omické přístupy). Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci.

Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností na odborných fórech, příprava plakátového sdělení i vědeckého článku).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat hlubokými teoretickými znalostmi z oblasti funkční a vývojové biologie a je si vědom všech aspektů i aktuálních trendů v dané oblasti;
  • zvládat celou škálu laboratorních metod, stejně jako technik instrumentální analýzy biologických vzorků;
  • navrhovat a standardně používat pokročilé výzkumné postupy s využitím metod používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů;
  • metodologicky relevantně zpracovat naměřená data a hodnotit získané výsledky a vyvozovat argumentačně podložené závěry;
  • využívat moderních informačních technologií k získávání a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází, ke sběru a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů, k testování validity modelů;
  • zapojit se do mezinárodních výzkumných týmů v oblasti Life Sciences;
  • poznatky úspěšně prezentovat a diskutovat v anglickém jazyce.
(?)

Absolventi oboru Bio-omika mají možnost uplatnění v laboratořích zaměřených na analýzy biologických vzorků, ve firmách zaměřených na funkční a vývojovou biologii, v případě základního výzkumu také v akademických institucích. Inovativní přístup k výuce společně s vysoce kvalifikovaným a současným kurikulem studijního oboru vytváří také skvělé předpoklady pro bezproblémové zapojení absolventů do významných mezinárodních výzkumných týmů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Ke zdárnému absolvování studia, jehož standardní doba je 8 semestrů, je student povinen plnit předem dohodnutý individuální plán studia a v pravidelných ročních evaluacích dostatečně doložit progres na výzkumném projektu.

Student musí celkem získat 240 ECTS kreditů, z toho počtu 160 kreditů za opakovaně zapisovaný předmět S5007 Příprava disertační práce. Musí absolvovat alespoň 4 hlavní předměty související s jeho výzkumným projektem (doporučeno v průběhu prvních 4 semestrů) a alespoň 3 předměty na prohloubení vědecko-manažerských kompetencí tzv. soft skills předměty (doporučeno absolvovat v průběhu prvních 6 semestrů). Povinný seminář S5010 Friday CEITEC PhD seminary musí student během studia absolvovat dvakrát.

Na začátku studia musí student absolvovat povinnou blokovou přednášku C777 Zacházení s chemickými látkami. V následujících letech závisí povinnost absolvování tohoto předmětu na charakteru disertační práce - je nutná dohoda se školitelem (zaznamenaná ve studijním plánu).

V každém semestru je povinný předmět S5005 Oborový seminář. Student musí v průběhu studia absolvovat předmět S5008 Vědecká publikace a předmět S5006 Přednáška před vědeckou komunitou, kde prokáže svoji schopnost přednést výsledky svého vědeckého projektu na mezinárodním vědeckém fóru.

Studenti prokazují pedagogické kompetence ve formě pomoci při výuce (výuka, cvičení, poradenství studentům bakalářského nebo magisterského studia atd.), a sice v rozsahu max. 150 hodin v průběhu studia.Celkem čtyřikrát v průběhu studia si studenti zapíší předmět S5009 Výpomoc při výuce.

(?)

Na základě nařízení vlády je povinnou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce (může se skládat z několika kratších pobytů), nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Nad rámec zahraniční stáže mohou studenti také absolvovat stáž v rámci laboratoří CEITEC nebo jiné instituci v ČR v doporučeném rozsahu 10 pracovních dní (80 pracovních hodin).

Povinnou součástí každé stáže je vypracování zprávy o stáži. V případě zahraniční stáže si student zapisuje předmět XD110 Zahraniční pracovní pobyt, v případě tuzemské stáže si student zapisuje předmět S5011 Internship.

(?)

Obecné podmínky ukončení studia se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/do/rect/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.pdf).

Předpokladem ukončení studia je sepsání disertační práce, která je obvykle psána jako monografie. Musí být sepsána v angličtině a měla by prokázat schopnost studenta provádět nezávislý výzkum na vysoké akademické úrovni a splňující mezinárodní standardy. Student musí být jediným autorem této práce.

Student je povinen zveřejnit výsledky své práce v mezinárodním časopise s impakt faktorem. Musí být prvním autorem alespoň jedné publikace, pokud tato publikace není uveřejněna v časopise v Q1, musí být spoluautorem dalších dvou publikací v Q1 nebo Q2.

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní zkouška je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci, alespoň jeden z oponentů je ze zahraničí. Okruhy otázek jsou určeny individuálně po konzultaci se školitelem a oborovou komisí. Okruhy jsou zaměřeny především na orientaci v oboru a na schopnost argumentace. Obhajoba disertační práce probíhá v angličtině.

(?)

Nevztahuje se na doktorské studium.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Bio-omika (angl.)
Zkratka: BOMIA
Kód: 1515V014
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1532 D-VZP Vědy o živé přírodě
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Detailní informace ke studiu na MU i detailní informace k tomuto oboru jsou k dispozici zde

http://ls-phd.ceitec.cz/

https://www.sci.muni.cz/student/phd/doporuceny-pruchod-studiem