Aplikovaná kineziologie (angl.)

Rozbalit vše

Navazující magisterský studijní obor Aplikovaná kineziologie je určen pro absolventy bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (RVS) a jiných příbuzných oborů. Cílem dvouletého magisterského studia je připravit kvalifikované odborníky na poradenství v oblasti zdravého životního stylu (prevence zdravotních oslabení vlivem hypokinéze, adekvátní výživová doporučení, prevence kouření a dalších závislostí) se zaměřením na sekundární a terciární prevenci civilizačních onemocnění celého věkového spektra běžné populace. Posláním dvouletého magisterského studia je schopnost uplatnit se na trhu práce při tvorbě adekvátních intervenčních pohybových a výživových programů se zaměřením nejen na běžnou populaci, ale i na osoby se speciálními potřebami. Dalším cílem dvouletého magisterského studia je kvalifikovaně připravit absolventy na dovednost vytvářet a realizovat regenerační programy pro výkonnostní a vrcholové sportovce. Dvouletý magisterský studijní program je předpokladem i pro práci v oblasti kinantropologického výzkumu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatnit v praxi nové moderní technologie z oblasti kineziologie.
  • Diagnostikovat, analyzovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti u běžné populace s ohledem na věkové a zdravotní limity, tvořit a realizovat intervenční programy pro danou populaci (nutriční, pohybové).
  • Diagnostikovat pohybové schopnosti a dovednosti, energetické a fyziologické faktory ovlivňující výkon, vytvořit a realizovat regenerativní programy pro vrcholové sportovce s přihlédnutím ke specifikům daného sportu.
  • Diagnostikovat pohybové schopnosti a úroveň kondičních faktorů a na jejich základě sestavit regenerativní programy pro osoby se specifickými nároky.
  • Komunikovat s potenciálním klientem.
  • Uplatnit získané odborné znalosti a dovednosti v oblasti vědy a výzkumu zaměřené na oblast sportu a rekreační pohybové aktivity, regeneraci a prevenci civilizačních onemocnění.
(?)

Absolventi najdou uplatnění jako experti ve sféře poradenství (individuálním i skupinovém) cíleném na tvorbu pohybových, výživových, psychosociálních a fyzikálních postupů využitelných v intervenčních programech zaměřených na zdravý životní styl určených pro běžnou populaci, osoby s civilizačními chorobami, sportovce a jedince se speciálními potřebami s uplatněním v privátním i veřejném sektoru (fitness, wellness centra, sportovní kluby, střediska volného času, střediska školních a mimoškolních aktivit, programová, vzdělávací a rozvojová centra, lázeňství, aj); jako pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví s uplatněním ve státním i privátním sektoru (instituty, agentury, aj.), jako experti v oblasti fyziologie práce (veřejné zdraví); dále mohou najít uplatnění v organizacích veřejného zdravotnictví, které se podílí na intervenčních a epidemiologických studiích sledujících pohybový, zdravotní a výživový stav obyvatelstva (vhodný výběr a uplatnění diagnostických metod, schopnost zpracovat získaná data, analyzovat je a vyvozovat potřebné závěry v oblasti vědy a výzkumu), jako lektoři a instruktoři v řídících pozicích v oblasti pohybových aktivit, výživy a jejich významu pro prevenci civilizačních chorob pro všechny skupiny obyvatel; jako pracovníci v sociálních zařízeních a sociálních služeb za účelem vytváření specifických individuálních a kolektivních lekcí zaměřených teoreticky i prakticky na prevenci zdraví a jeho ochranu (Domovy pro seniory, Domovy mládeže, zařízení pro jedince se speciálními potřebami), v pozicích na trhu práce v rámci EU podle regulí EOSE (2008), aj.

(?)

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Student si vybírá z nabídky praxe ve sportovních zařízeních a v sociálních zařízeních, v poradnách pro výživu a

zdravý životní styl. Cílem je nabídnout studentům spektrum zařízení souvisejících se studovaným oborem. Praxe

probíhají jak formou náslechů, které zahrnují i přednášky odborníků z oblasti sekundární a terciární prevence, tak

praktickým vedením regeneračních tréninkových jednotek ve sportovních zařízeních a tvorbou a realizací

adekvátních intervenčních programů pro jedince se speciálními potřebami v sociálních zařízeních. Praxe ve

výživových poradnách navazují na praxe z bakalářského studia RVS s přihlédnutím na zdravotní omezení klientů.

(?)

Státní závěrečná zkouška je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen odborné diskuse v oblasti základů kinantropologického výzkumu a komplexní péče o klienta v rámci studovaného oboru.

Cílem zkoušky je dokázat všeobecný přehled a pochopení souvislostí z jednotlivých profilových předmětů.

Součástí státní zkoušky je teoretická zkouška z předmětů:

- Pedagogickopsychologické a sociologické aspekty zdraví;

- Aplikovaná antropomotorika a kineziologie;

- Aplikovaná regenerace a výživa.

Dále student obhajuje magisterskou práci.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním oboru Kinantropologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná kineziologie (angl.)
Zkratka: APKINA
Kód: 7401T026
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7401 N-TV Tělesná výchova a sport