Regionální rozvoj a cestovní ruch (angl.)

Rozbalit vše

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč ekonomický růst není rovnoměrný a proč jsou některé regiony vyspělé více a některé méně? Zajímáte se o cestovní ruch a chtěli byste vědět více o významu cestovního ruchu pro ekonomiku regionů? Připravíme vás zde na práci všude tam, kde je potřebné chápat ekonomické a společenské podmínky v prostorových souvislostech.

Studium je založené na zajímavých přednáškách doplněných o praktická cvičení. Díky nim se například seznámíte s procesem podpory rozvojových projektů z veřejných zdrojů, naučíte se oceňovat nemovitosti a vyzkoušíte si praktické úkoly z managementu a marketingu cestovního ruchu.

Jedinečností tohoto oboru je jeho kreativita a multidisciplinární přístup. Poznáte vztahy mezi podmínkami regionu a úrovní jeho rozvoje. Současně vás dobře připravíme na komunikaci s experty z dalších oborů, jako je například podniková ekonomika nebo územní plánování. Díky tomu bude mít rozhodování, na kterém se budete podílet, komplexní charakter.

Po dokončení studia budete umět diskutovat význam rozmanitých aspektů ekonomické vyspělosti regionů či vysvětlit roli cestovního ruchu v těchto procesech. Zvládnete používat základní metody prostorové analýzy a posoudit ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky regionů.

Naučíme vás zhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky a politiky cestovního ruchu. Budete se orientovat ve tvorbě strategických vizí, koncepcí a rozvojových plánů. Samostatně dokážete analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje, včetně strategie marketingové.

Je studium oboru pro Vás?

- Zajímá vás cestovní ruch?

- Bavilo by vás analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhovat strategie jejího rozvoje?

- Chcete rozumět nerovnostem ve vyspělosti jednotlivých regionů a příčinám jejich vzniku?

- Přáli byste si uplatnit své poznatky o regionálním rozvoji v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?

- Bavilo by vás připravovat žádosti o podporu rozvojových projektů nebo se naopak podílet na rozhodování o jejich podpoře?

- Rádi byste se naučili oceňovat nemovitosti a zpracovávat odborné posudky?

Pokud ano, rozhodně neváhejte a přihlaste se na Regionální rozvoj a cestovní ruch!

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vysvětlit prostorové zákonitosti a aplikovat metodické postupy využívané v regionální ekonomii a souvisejících (zejména ekonomicky orientovaných) vědních oborech.
  • Zhodnotit význam a potenciální přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky (s důrazem na kohezní politiku EU) a politiky cestovního ruchu na lokální, regionální a národní úrovni.
  • Aplikovat získané poznatky v managementu a marketingu cestovního ruchu a dalších oblastech se silnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání.
  • Spolupracovat na přípravě žádostí o podporu rozvojových projektů z veřejných domácích i zahraničních (evropských) zdrojů.
  • Oceňovat nemovitosti jako primární komponenty územního rozvoje a využívat znalosti jejich hodnoty při zpracování relevantních expertíz a analýz.
  • Komunikovat s domácími i zahraničními odborníky z hraničních a navazujících oborů (např. podnikové a veřejné ekonomiky či územního plánování a ekologie).
(?)

Po absolvování studia můžete pracovat na různých pozicích v soukromých i veřejných institucích. Svoje uplatnění najdete v managementu regionální i municipální veřejné správy nebo v oblasti cestovního ruchu.

Budete se moci realizovat třeba jako projektový manažer, manažer agentury cestovního ruchu nebo agentury regionálního rozvoje, odborný pracovník ve veřejné správě, specialista na marketing města či turistické destinace, manažer podniků v cestovním ruchu, ekonomický konzultant nebo realitní makléř. Naši absolventi pracují také ve veřejných organizacích, které rozhodují o udělování podpory jednotlivým projektům a kontrolují jejich realizaci.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Během studia můžete absolvovat praxi v institucích státní správy a samosprávy – například na obecních úřadech, magistrátech a krajských úřadech. Máte možnost realizovat se i v organizacích, které se zabývají cestovním ruchem – například ve společnostech destinačního managementu. Budete moci také pracovat v podnikatelských, neziskových a veřejných organizacích, které připravují žádosti o podporu rozvojových projektů z veřejných prostředků a které se podílí na jejich realizaci.

(?)

Státní zkouška na oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba bakalářské práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561800-katregional-ekonomie-a-spravy/szz-na-kres

(?)

Pokračovat můžete na navazujícím magisterském oboru Regionální rozvoj a správa, kde si můžete vybrat ze dvou specializací – Projektový management nebo Cestovní ruch.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch (angl.)
Zkratka: RRCRA
Kód: 6202R099
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa