Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách

Sloužit s láskou a poskytovat co nejdříve přesné výsledky, tak, aby pacienti mohli dostat co nejdříve odpovídající léčbu.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Navazující dvouletý magisterský program Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o medicínsky zaměřených klinicko-laboratorní oborech v rozsahu daném vyhl. č. 39/2004 Sb. - klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie, a kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání, což jsou nejrůznější typy medicínských laboratoří.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • provádět vysoce specializovaná laboratorní vyšetření;
  • zavádět nové analytické metody a postupy včetně optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního srovnání;
  • podílet se na zpracování dat jak pro ekonomické účely, tak i v rámci shromažďování a vyhodnocování dat výzkumné činnosti pracoviště;
  • ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2008 a 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi;
  • uplatňovat ve své práci zásady správné laboratorní praxe (GLP).
(?)

Absolvent oboru Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách získává kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kromě toho má absolvent schopnost samostatně řešit dílčí úkoly výzkumných projektů z oblasti biochemie, biotechnologie, molekulární biologie, klinické biochemie, ochrany životního prostředí a příbuzných oborů. Uplatnění nalezne v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol, klinických a kontrolních laboratořích ve zdravotnictví, veterinárním výzkumu, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biochemické technologie. Část absolventů má možnost pokračovat ve studiu formou doktorandského studia. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

(?)
  • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
(?)

Standardní doba trvání magisterského studia jsou 4 semestry. Pro přístup k Státní závěrečné zkoušce musí student získat 120 kreditů kombinací povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Vzhledem ke specificitě oboru, jehož doporučený studijní plán je pevně stanoven vyhl. č. 39/2004 Sb., musí student zapsat všechny povinné a povinně volitelné předměty striktně podle doporučeného studijního planu a to i v příslušných semestrech. Základní povinné a povinně volitelné předměty zahrnují pokročilé biomedicínské předměty a tvoří 104 kreditů (včetně kreditů za oborové a diplomové semináře a za vypracování diplomové práce). Zbývající volitelné předměty za 16 kreditů si student volí podle svého zájmu na základě doporučení v doporučeném studijním plánu.

Student dále musí vykonat zkoušku z Pokročilé angličtiny, pokud tuto nevykonal v rámci svého bakalářského studia.

(?)

Povinnou součástí studia oboru jsou tři odborné praxe pod supervizí, každá po dobu dvou týdnů. Odborné praxe doplňují praktickou část výuky v oborech klinická biochemie, klinická hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, lékařská mikrobiologie, lékařská imunologie, lékařská genetika a patologická anatomie. Studenti se seznámí s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Místem konání odborné praxe jsou:

Fakultní nemocnice Brno – Oddělení klinické biochemie, Oddělení klinické hematologie, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické mikrobiologie, Transfuzní oddělení a Patologicko-anatomický ústav.

Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mikrobiologický ústav, Imunologický ústav.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou nezávisle hodnocených části. První z nich je obhajoba diplomové práce, druhá je ústní zkouška. Ústní zkouška probíhá ze 3 předmětů s tématy medicínských laboratorních oborů - Bioanalytické metody, Laboratorní instrumentální a analytická technika, Laboratorní diagnostika – klinická biochemie a hematologie. V rámci této zkoušky jsou testovány pokročilé znalosti studentů z výše uvedených biomedicínských disciplín.

Více informací lze nalézt na webových stránkách ústavu: http://orion.sci.muni.cz/student.htm (uvedené stránky jsou pouze v češtině).

(?)

Absolventi mohou po ukončení navazujícího magisterského studia pokračovat po splnění přijímacích podmínek v následujícím Ph.D. studiu především z biochemie - v oborech Biochemie, Biomolekulární chemie nebo Genomika a Proteomika (nový PhD obor Bioanalytická chemie je připravován) nebo z Analytické chemie nebo Molekulární biologie.

(?)
0
Aktivní studenti
21

Specifikace oboru

Obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Zkratka: BIAN
Kód: 1406T013
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1406 N-BCH Biochemie