Kulturní studia Číny

Rozbalit vše

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny je zaměřeno na politické dějiny a kulturní antropologii Číny od pozdního císařství do současnosti. Je orientováno na výzkum v oblasti tradiční i moderní Číny, přičemž ohniskem zájmu je význam tradiční čínské kultury pro současnost. Studenti jsou v první řadě vedeni k tomu, že pokud chtějí do hloubky rozumět problémům moderní Číny, musí dostatečně chápat všechny kulturní, historické a sociální souvislosti.

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny sleduje tři základní cíle: 1) Rozvíjení znalostí o tradiční i moderní čínské kultuře, které si studenti přinesli z bakalářského studia, především formou specializovaných seminářů, ve kterých jsou studenti vedeni k samostatné vědecké práci. 2) Fundované seznámení s hlavními metodologickými přístupy a jejich aplikacemi v humanitně orientovaném výzkumu. Hlavní pozornost je přitom věnována aplikovatelnosti vybraných metodologických přístupů na studium konkrétních kulturních a sociálních fenoménů. 3) Pokračující jazyková výuka – cílem je vynikající zvládnutí moderní čínštiny na úrovni na odpovídající standardu B2 SERR (stupeň 6 HSK).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat pokročilými znalostmi čínské kultury, jejíž jednotlivé prvky je schopen vidět v celkovém sociálním a kulturním kontextu;
  • samostatné vědecké práce dle platných akademických standardů;
  • rozumět hlavním metodologickým přístupům v oblasti humanitních věd a je schopen je aplikovat při vlastní vědecké práci;
  • používat čínský jazyk na výborné úrovni jak při vědecké práci, tak v jakýchkoliv praktických situacích.
(?)

Absolventi oboru nacházejí uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů, v zahraničním obchodu, diplomacii, jako učitelé na nižších vzdělávacích stupních a v jazykových školách, jako překladatelé a tlumočníci.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia jsou 4 semestry, často prodloužené o 1 až 2 semestry na zahraniční universitě.

Pro přístup ke státní zkoušce musí studující získat předepsaný počet kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů.

Studenti se během studia řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Není vyžadována.

Je však žádoucí, aby studenti tohoto oboru využili nabídky zahraničních stipendií a bádali na téma související s diplomovou prací v Číně nebo Taiwanu. Nabídka stipendií je na stránkách Semináře čínských studií.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ověřující způsobilost studenta v oboru.

Zkouška sestává z prezentace (ppt) a obhajoby diplomové práce, jakož i z ústní zkoušky. Ta se skládá z dílčích zkoušek z jednotlivých oborů (obdobných jako na studiu BA) a vždy vychází z předem zadané četby odborné literatury.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní studia Číny může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Kulturní studia Číny
Zkratka: KSC
Kód: 6702T028
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R6702 Rig-MS Mezinárodní teritoriální studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Celkové zaměření oboru se odráží ve skladbě kurikula, kde převažují kurzy orientované na období pozdního císařství a 20. století.