Ortoptika

Rozbalit vše

Student získá v průběhu studia dostatečné vědomosti a dovednosti v oblasti ortoptiky, pleoptiky, strabologie, oční optiky, oftalmologie, kontaktologie a dalších příbuzných oborů včetně všeobecného zdravotnického vzdělání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • provádí ortoptický status;
  • hodnotí kvalitu binokulárních funkcí;
  • vede cvičení v ortopticko-pleoptických cvičebnách;
  • podílí se na na screeningu refrakčních vad u dětí;
  • pracuje ve strabologických zařízeních ambulantních i klinických.
(?)

Absolvent je připraven teoreticky i prakticky pro práci ortoptisty na očních klinikách, očních ambulancích se zaměřením na poruchy binokulárního vidění, v strabologických ambulancích a na ortoptických ambulancí, obsluhuje optické a oftalmologické přístroje, provádí ortoptickou a pleoptickou léčbu na základě indikace očního lékaře.

(?)
  • Ortoptista
(?)

Standardní doba studia je šest semestrů, zakončeno státní závěrečnou zkouškou praktickou i teoretickou, včetně obhajoby bakalářské práce. Studenti se řídí studijním katalogem.

(?)

Součástí studia je odborná praxe na ortoptických pracovištích, na strabologických klinických i ambulantních zařízeních.

(?)

Studium je zakončeno teoretickou státní závěrečnou zkouškou z ortoptiky a pleoptiky, strabologie, klinické rehabilitace binokulárního vidění, oční patologie a kontaktní čočky. Součástí je obhajoba závěrečné práce a praktická státní závěrečná zkouška, která sestává z návrhu léčebného postupu a hodnocení výsledku pleopticko-ortoptických cvičení. Podmínkou pro účast na státních závěrečných zkouškách je úspěšné absolvování všech předmětů uvedených ve studijním katalogu.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Ortoptika
Zkratka: ORTO
Kód: 5345R029
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.