Katalánský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářské studium oboru katalánský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti katalánské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Katalánska a katalánsky mluvících zemí. Posluchač si během studia zároveň osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. Výstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • písemného i ústního projevu v katalánštině na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce;
  • využít literární, společenské, politické, kulturní a historické vědomosti o Katalánsku a katalánsky mluvících zemích.
(?)

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v katalánštině a je vybaven společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Katalánsku a katalánsky mluvících zemích. Absolvent má také znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistice, turistice, obchodu či v podnicích na úrovni nižšího a středního managementu se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a katalánském jazyce.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je šest semestrů, udělovaný titul: bakalář (Bc.).

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studijní plán jednooborového studia je ve skladbě povinných předmětů stejný jako u studia dvouoborového. K tomu si studenti zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky a nabídky dalších romanistických oborů. Počet povinně volitelných kreditů mohou doplňovat volitelnými předměty z nabídky filozofické fakulty i dalších fakult.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom z oborů);

2) zkouška:

Katalánský jazyk: písemná klauzurní práce ověřuje praktickou znalost jazyka, v ústní části se prověřují znalosti a vědomosti z oblasti fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe se zaměřením na jazykovou normu;

Katalánská kultura a literatura: ústní zkouška prověřuje znalosti historických, kulturních a literárních souvislostí týkajících se Katalánska a katalánských zemí.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Katalánský jazyk a literatura
Zkratka: KJ
Kód: 7310R357
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.

Nejčastěji zapisované předměty