Speciální pedagogika

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Doktorské prezenční, němčina, 4 roky 
Doktorské kombinované, němčina, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem čtyřletého DSP programu/oboru Speciální pedagogika je připravit vysoce kvalifikované odborníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost v oboru Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedii, těžké a souběžné postižení více vadami, specifické poruchy učení, etopedii, adiktologii nebo speciální andragogiku. Umožnit vynikajícím studentům pokračovat ve studiu zvolených specializací v DSP Speciální pedagogika a umožnit jim realizaci ve vědeckovýzkumné činnosti, které se mnozí věnují již od magisterského studia. Čtyřletý DSP Speciální pedagogika je realizován ve spolupráci s katedrami pedagogiky, psychologie a filozofie na PdF MU, s dalšími fakultami MU (LF, FSS) i fakultami mimo MU (UK Praha, OU Ostrava, UP Olomouc, KU Bratislava) a se zahraničními univerzitami. Je koncipován jako interdisciplinární a multidisciplinární.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • poznat hluboce a systematicky předmět a rozsah svého pedagogického oboru a pedagogiky jako celku, a v historických i současných širších souvislostech a na úrovni soudobého stavu poznání;
  • poznat hluboce a systematicky významné teorie, koncepty a metody, které jsou v popředí poznání oboru, a to v národním i mezinárodním kontextu;
  • poznat systém věd a jeho vývoj i výzkumné problémy na pomezí pedagogiky a dalších oborů;
  • umět samostatně i v komunikaci a spolupráci s druhými volit, plánovat, realizovat a hodnotit tvůrčí výzkumné postupy ve svém pedagogickém oboru i v pedagogice jako takové, prostřednictvím těchto postupů poznávat procesy a jevy pedagogické reality;
  • znát způsob organizace života vědecké komunity v jeho mnohovrstevnatosti, a to národně i mezinárodně;
  • se plnohodnotně zapojovat do života národní i mezinárodní vědecké komunity, včetně publikační aktivity, plánování výzkumných projektů, získávání zdrojů pro jejich realizaci.
(?)

Uplatnění absolventů - vědeckých pracovníků erudovaných pro výzkumnou, odbornou a výukovou činnost je možné v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedii, etopedii, specifické poruchy učení nebo chování, adiktologii nebo speciální andragogiku.

(?)
  • Speciální pedagog
(?)

Studijní předměty: Zkouška z vybraného cizího jazyka, u které musí být prokázána schopnost verbální komunikace a písemného vyjadřování v příslušném jazyce (úroveň C1), Filozofie výchovy a vzdělávání, zkouška, Inkluzivní speciální pedagogika, zkouška, Metodologie I, zkouška, Patopsychologie I, zkouška. Specializace - širší vědní základ I, (logopedie, surdopedie, psychopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie, specifické poruchy učení, těžké a souběžné postižení více vadami, adiktologie, speciální andragogika), zkouška z jednoho vybraného předmětu, specializace - širší vědní základ II, (logopedie a surdopedie, psychopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie, specifické poruchy učení, těžké a souběžné postižení více vadami, adiktologie, speciální andragogika), zkouška z dalšího vybraného předmětu, Patopsychologie II, zkouška, Metodologie II, zkouška, Volitelný výběr předmětů – sociologie postižení, sociální patologie, neuropsychologie, které prohlubují zvolenou specializaci), každý předmět končí kolokviem. Volitelná nabídka druhého cizího jazyka (úroveň B1), zkouška, Volitelná nabídka stáže v zahraničí, zápočet. Odborná orientace v oboru, semestrálně hodnotí školitel vědeckou práci studenta, kolokvium, Příprava disertační práce, semestrálně hodnotí školitel plánované etapy disertační práce studenta, kolokvium.

V průběhu studia je povinností doktoranda publikovat autorsky nebo spoluautorsky čtyři články v recenzovaných odborných časopisech evidovaných v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice nebo v časopisech evidovaných v databázích ERIH, Scopus nebo Web of Science) nebo kapitoly v odborných knihách. Aktivně vystoupit na třech odborných seminářích nebo konferencích u nás i v zahraničí, publikace ve sborníku. Podílet se na výuce v předmětu inkluzivní speciální pedagogika a vybrané specializaci (2 semestry).

V disertačních pracích jsou řešena následující výzkumná témata: analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení, výuka cizího jazyka u dětí s narušenou komunikační schopností, přístupy v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení ve srovnání se zahraničím, hodnoty u dětí s poruchami chování, analýza podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Inkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Manuální komponenty znakového jazyka v intrakulturní komunikaci sluchově postižených.

(?)

Státní doktorskou zkoušku vykoná student v termínu stanoveném individuálním studijním plánem z širšího vědního základu příslušného oboru a zvolené specializace. Plánuje se většinou v průběhu nebo na konci třetího ročníku čtyřletého DSP a obsahuje mj. i teze disertační práce, které je třeba obhájit. Při státní doktorské zkoušce se ověřuje, zda si student osvojil vědomosti potřebné k práci na výzkumných úkolech, zda je schopen syntézy poznatků z příbuzných oblastí vědy a jejich praktického využití a zda má znalosti obecně metodologických postupů v příslušném oboru DSP. Obsah státní zkoušky navrhne příslušná OR a schvaluje děkan PdF MU. Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí schválenou oborovou radou sestávající z docentů a profesorů příslušného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedu komise jmenuje rektor. Komise je nejméně sedmičlenná, z toho nejméně dva členové nejsou v pracovním poměru k MU. Jedním z členů komise je školitel. Státní doktorská zkouška je ústní a je veřejná.

(?)

Po splnění příslušných podmínek možnost habilitačního řízení v oboru Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
11

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika
Zkratka: SPZP
Kód: 7506V002
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7540 D-SPD4 Speciální pedagogika (čtyřleté)