Didaktika cizího jazyka (něm.)

Porozumění světu skrze učení se cizím jazykům.

Rozbalit vše

Studium v oboru Didaktika cizího jazyka otevírá studentům cestu k hlubšímu pochopení procesů učení se a vyučování cizích jazyků. Rozvíjí a kultivuje analytické schopnosti, které jsou v současné době žádány v oblasti vzdělávání.

Interdisciplinární charakter didaktiky cizích jazyků vyplývá z jejího úzkého vztahu k řadě dalších disciplín, zejména k filozofii, pedagogice a obecné didaktice, psychologii, teorii osvojování jazyka, lingvistice, kulturním studiím, literární vědě a mnoha dalším. Studenti se seznámí s moderními přístupy k učení a vyučování cizím jazykům na základě teoretických poznatků výše uvedených pomocných věd a jsou systematicky připravováni k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci. Díky svému interdisciplinárnímu či

transdisciplinárnímu charakteru se tento výzkum pokouší blíže osvětlit institucionalizované vyučování cizích jazyků z různých perspektiv a na tomto základě na základě empiricky ověřených výsledků napomoci vytváření nových impulsů pro efektivnější procesy učení se a vyučování cizích jazyků.

Studium je určeno absolventům magisterského studia: - Učitelství cizího jazyka pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy, případně absolventům studia Učitelství pro 1. stupeň se specializací v cizím jazyce - Filologie, pokud uchazeč absolvoval doplňující pedagogické vzdělání. Jeho snahou je poskytnout budoucím badatelům, případně expertům pro decizní sféru kvalitní vědeckou přípravu v oblasti didaktiky anglického, německého, francouzského či ruského jazyka.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • má přehled v oblasti vzdělávacích teorií a dokáže analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky;
 • rozumí komplexní problematice osvojování jazyka a je schopen vyhodnocovat implikace teorie osvojování jazyka pro edukační praxi a aplikovat získané expertní znalosti dané problematiky v rámci výzkumu učení a vyučování cizího jazyka;
 • rozumí metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků;
 • dokáže aplikovat řadu výzkumných metod a postupů, je schopen samostatně a tvořivě koncipovat, realizovat a interpretovat výzkum v didaktice cizích jazyků;
 • je obeznámen s možnostmi zkoumání cizojazyčného kurikula a jeho projektování se zřetelem k moderním oborově didaktickým konceptům a požadavkům současné společnosti na jazykové vzdělávání;
 • rozumí problematice klasických i moderních lingvistických disciplín, zejména v těch oblastech, které jsou relevantní z hlediska didaktiky cizího jazyka (pragmalingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, sociolingvistika);
 • je schopen interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem a dokáže aplikovat získané poznatky ve výzkumné činnosti v oblasti cizojazyčného vyučování.
(?)

Absolventi oboru mohou nalézt své uplatnění jako výzkumní pracovníci v pedagogických výzkumných ústavech, národních i mezinárodních institucích, jako vysokoškolští pedagogové – vzdělavatelé učitelů, konzultanti v oblasti jazykového vzdělávání, tvůrci i posuzovatelé cizojazyčných učebnic, jiných didaktických učebních materiálů a kurikulárních dokumentů, tvůrci koncepcí v oblasti jazykového vzdělávání.

(?)
 • Učitel druhého stupně základní školy
 • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 • Učitel prvního stupně základní školy
 • Učitel střední školy
 • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů. Požadovaný počet kreditů za celkovou dobu studia je stanoven na 240. Základ odborně profilujících předmětů oboru tvoří povinné předměty a jejich podíl činí 220 kreditů (z toho 70 kreditů za povinné předměty oborově didaktické, lingvistické a pedagogicko-psychologické; 120 za studijní předmět Příprava disertační práce a 20 kreditů za předmět Odborná orientace v oboru; 10 kreditů za předmět Další cizí jazyk). Zbývajících 20 kreditů studenti získávají za povinně volitelné nebo volitelné předměty, které si vybírá v průběhu studia v souladu se zaměřením disertačního projektu. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem umístěném na webových stránkách PdF MU a IS MU.

(?)

Během standardní doby studia je v rámci praxe vyžadována výuková činnost na základní, střední či vysoké škole (cca. v rozsahu 2-4 hodiny týdně). U doktorandů, jejichž disertační práce je založena na empirickém výzkumu, se předpokládá absolvování klinické praxe v rámci povinně volitelného studijního předmětu Terénní výzkum, v ostatních případech je tato forma klinické praxe důrazně doporučena.

(?)

Státní doktorská zkouška (SDZ) se skládá ze dvou částí: 1. z ústní zkoušky a 2. obhajoby disertační práce. Doktorand zde musí prokázat odbornou orientaci a schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru.

1) Ústní zkouška

První částí ústní státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, které představují výtah podstatných částí připravované disertační práce. Druhou částí státní doktorské zkoušky je rozprava, při níž jsou ověřovány (1) znalosti a orientace v pedagogice a metodologii pedagogického výzkumu, (2) v lingvistice, (3) v didaktice cizího jazyka a metodologii výzkumu didaktiky cizích jazyků a dále specializované znalosti z oblasti relevantní pro disertační práci.

2) Obhajoba disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti".

Jako disertační jsou akceptovány originální vědecké teoretické, historicko-srovnávací, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

Průběh Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz: http://www.rect.muni.cz/statut/studrad_new.htm (hlava V, článek 30-33).

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Didaktika cizího jazyka (něm.)
Zkratka: DICJN
Kód: 7310V330
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7537 D-SPE4 Specializace v pedagogice (čtyřleté)