Didaktika geografie

Geografie je víc než věda, geografie je styl života.

Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům magisterského studia, badatelům, případně expertům pro rozhodovací sféru kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o tradice a dosavadní stav českého a zahraničního teoretického i empirického poznání v oblasti geografického vzdělávání, relevantního vzhledem k potřebám teorie i praxe. Obsah studijního oboru koncepčně i systémově reaguje na priority vzdělávací politiky v rámci ČR i EU, jejímž hlavním cílem je implementace poznatků současné vědy do praktického života jednotlivce a společnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se s přehledem v oblasti vzdělávacích teorií;
  • využívat znalosti a dovednosti z geografických disciplín a z metodologie geografického výzkumu;
  • projektovat a realizovat oborový, didaktický, pedagogický a pedagogicko-psychologický výzkum podle povahy výzkumného tématu a kriticky hodnotit jeho výsledky;
  • využívat a popularizovat výsledky výzkumů v pedagogické praxi;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
  • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku;
  • analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky a aplikovat je při řešení specifických problémů geografického vzdělávání;
  • kvalifikovaně se orientovat v komplexní problematice osvojování aktuálních geografických poznatků.
(?)

Absolvent doktorského studia v oboru Didaktika geografie je vysoce kvalifikovaným odborníkem, který disponuje kompetencemi v oblasti didaktiky geografie vycházejícími z aktuálního stavu poznání mateřského oboru, pedagogiky a psychologie, a z potřeb učitelské praxe na daném vzdělávacím stupni. Je rovněž erudovaným učitelem geografie schopným zprostředkovat kritické atributy geografické vědy cestou moderních forem vzdělávání a integrovat poznatky přírodních a společenských věd. Podle zaměření konkrétního výzkumu se může stát poradcem pro otázky geografického vzdělávání při NÚV MŠMT.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia činí 8 semestrů. Studijní předměty jsou uspořádány do čtyř bloků, důraz je kladen na syntetický a integrovaný charakter studijního oboru. Váha jednotlivých studijních předmětů je vyjádřena pomocí jejich rozdělení na povinné a volitelné studijní předměty a prostřednictvím jim přidělených kreditů.

Student v průběhu studia volí z nabídky povinně volitelných či volitelných studijních předmětů v souladu se zaměřením disertačního projektu tak, aby byl dosažen požadovaný počet kreditů, tj. 240 celkem.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který student připravuje v konzultaci se školitelem. V ISP je uveden časový harmonogram předpokládaného absolvování jednotlivých předmětů tak, aby byla splněna kreditová povinnost vymezená Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. Součástí individuálního plánu je podrobný rozpis postupu realizace disertačního výzkumu a přípravy disertační práce.

(?)

Výuková činnost na základní, střední či vysoké škole (cca v rozsahu 2-4 hodiny týdně).

(?)

Státní doktorská zkouška (SDZ) se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce.

Doktorand musí prokázat odbornou orientaci a schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru. Průběh Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations (hlava V, článek 30-33).

Při SDZ se ověřují (1) znalosti a orientace v pedagogice, psychologii a geografii, (2) znalosti z vědního oboru Didaktika geografie a její metodologie, (3) specializované znalosti z oblasti relevantní pro disertační práci.

Tematické okruhy jsou odvozeny z obsahu předmětů:

1. Školní pedagogika, Pedagogická psychologie, Komplexní geografie, Aplikovaná geografie a Geoinformační a kartografické nástroje v geografickém vzdělávání.

2. Didaktika geografie a aktuální trendy v geografickém vzdělávání, Metodologie výzkumu v didaktice geografie a Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání, kurikulární studia.

3. Tematické okruhy jsou odvozeny z obsahu absolvovaných volitelných předmětů.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Didaktika geografie
Zkratka: DIGE
Kód: 7507V107
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7537 D-SPE4 Specializace v pedagogice (čtyřleté)

Další informace lze průběžně nalézt na: http://katedry.ped.muni.cz/geografie