Ukrajinská studia

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Ukrajinská studia je koncipován jako jednooborové i dvouoborové specializované bakalářské studium, poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské, kulturní a příp. publicistické praxi. Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na znalost ukrajinského prostředí v synchronním i diachronním kontextu, na celkový všeobecný přehled a znalosti cizích jazyků. Profilace studia počítá s tím, že absolventi studia budou schopni samostatného plnění řady rutinních úkolů, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce, že zvládnou protokolování jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním.

Na rozdíl od tradičního filologického studia univerzitního typu je zde kladen větší důraz na praktické zvládnutí jazyka, na získání základních dovedností překladatelských a tlumočnických, na znalost obecných i kulturních dějin Ukrajiny i širšího areálového kontextu a orientaci v soudobé hospodářské, politické a kulturní situaci na Ukrajině. Teoretické disciplíny jsou koncipovány jako propedeutické a elementární kurzy. Vedle filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky, práva a technik administrativní práce. Důležitou součástí oboru je intenzivní kurz dalšího světového jazyka.

Specializované bakalářské studium vyjde vstříc aktuálním požadavkům trhu práce, který stále častěji volá po praktičtěji připravených absolventech a po užším propojení škol s potřebami veřejné správy i soukromého sektoru. Obecněji koncipovaný záběr studia vytváří rovněž předpoklady pro další doplňování znalostí absolvováním specializovaných nástavbových kursů a umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v magisterském filologicky orientovaném oboru Ukrajinský jazyk a literatura.

Dvouoborová forma studia umožňuje studentům kombinovat obor Ukrajinská studia s dalším oborem na Filozofické fakultě MU (případně i na jiné fakultě) a získat tak širší znalosti, dovednosti a interdisciplinární kompetenci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kvalitního písemného a ústního projevu v ukrajinštině
  • využívat základní znalosti o společenské, politické a kulturní situaci na Ukrajině
  • hovořit dalším slovanským jazykem podle své vlastní volby
  • nezávisle a kriticky uvažovat v pojmech mateřského i ukrajinského jazyka
(?)

Absolvent bakalářského studia získá základní znalosti z oblasti běžné i odborné komunikace v ukrajinském jazyce, tak aby byl schopen v hospodářské praxi vést na dostačující úrovni samostatná odborná jednání v ukrajinštině osobně, telefonicky i písemně, zpracovávat písemnou dokumentaci (např. protokolovat jednání, vytvářet zápisy, koncepty obchodních smluv), vést korespondenci (běžná obchodní korespondence v cizím jazyce při dodržení požadavků mezinárodních norem na úpravu korespondence) týkající se provozu firem podniků a jiných institucí v oblasti podnikání a služeb stejně jako získávat a zprostředkovávat potřebné výrobní, obchodní a všeobecné informace z cizojazyčného prostředí s využitím veškerých informačních zdrojů včetně elektronických médií.

Všeobecná část programu je koncipována tak, aby absolvent získal prohloubenou orientaci v obecných i kulturních dějinách a politické i ekonomické současnosti Ukrajiny, orientoval se ve specifikách ukrajinského prostředí a dokázal působit také jako zprostředkovatel eventuální česko-ukrajinské kulturní výměny.

Absolvent získá vedle základních všeobecných teoretických znalostí obecný přehled o ekonomických disciplínách a pojmech (ekonomika, právní minimum, administrativní praxe, marketing cestovního ruchu). Profil absolventa oboru umožní najít uplatnění zejména při práci v ekonomických útvarech obchodních i výrobních společností, vyžadujících znalost a schopnost praktické aplikace ekonomie, výpočetní techniky, cizích jazyků, tedy tam, kde v současné době velmi často chybějí dostatečně kvalifikovaní pracovníci. Absolvent oboru je dále schopen poučeně komentovat ve sdělovacích prostředcích soudobé politické dění na Ukrajině a pracovat v kulturních institucích zajišťujících kulturní výměnu. Program rovněž umožňuje absolventům jiných oborů získat dodatečné jazykové znalosti a lépe pak uplatnit své základní oborové vzdělání ve spojení se znalostí cizích jazyků na trhu práce.

Absolvent oboru Ukrajinská studia je odborně připraven na magisterské studium oboru Ukrajinský jazyk a literatura nebo příbuzných magisterských oborů.

Výstupní jazyková kompetence podle ERR: B2.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

- získání nejméně 180 kreditů, z toho:

- nejméně 108 kreditů z povinných kurzů

- nejméně 30 kreditů z povinně volitelných kurzů

- nejméně 28 kreditů z volitelných kurzů

- kredity za kurz jiného slovanského jazyka ukončený zkouškou

- 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka

- 4 kredity z filozofie

- 2 kredity z tělesné výchovy

Volitelné předměty: volitelné předměty si studenti vybírají podle vlastního uvážení z celouniverzitní nabídky. Doporučovány jsou jim zejména ukrajinistické přednášky a semináře (ukrajinský pravopis, konverzační cvičení, dějiny Ukrajiny) a předměty ze slavistických a jiných filologických oborů.

(?)

Studenti mohou v rámci povinně-volitelného předmětu Odborná praxe absolvovat stáže v ukrajinsko-českých firmách.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících částí:

- písemná zkouška z ukrajinského jazyka

- ústní zkouška z ukrajinského jazyka

- ústní zkouška z ukrajinské literatury

Zkoušce předchází obhajoba diplomové práce.

Zkouška začíná písemnou částí, která je zaměřena na ověření znalosti gramatiky a lexika ukrajinského jazyka v rozsahu vyučovaném a požadovaném v předmětech Jazyková cvičení I–VI. Po ní následuje ústní část, při níž se ověřují znalosti ukrajinského jazyka (konverzace, morfologie) a ukrajinské literatury 19. a 20. století. Vyžadované znalosti a dovednosti odrážejí celé spektrum povinných předmětů, čímž potvrzují vhodnost jejich zařazení kategorie.

Před zahájením ústní zkoušky studenti mají čas na přípravu zadaných otázek.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí mohou studenti dále pokračovat ve studiu magisterských oborů: Ukrajinský jazyk a literatura, Filologicko-areálová studia.

(?)
10
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Ukrajinská studia
Zkratka: UKS
Kód: 7310R363
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 7. 2020
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Halyna Myronova, CSc.