Jazyková a literární komunikace

Dorozumívání a myšlení pojmy i obrazy

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Ve sféře tzv. terciálního vzdělávání rozvíjí studijní obor další odborné vzdělávání absolventů vysokoškolského studia se zaměřením na vědní obory český jazyk a česká literatura. Specifičnost oboru zaměřeného na jazykovou a literární komunikaci spočívá v tom, že propojuje studium českého jazyka a literatury. Touto koncepcí tak navazuje na nejvlivnější tendence prosazující se v rámci současné lingvistiky a literární vědy.

Charakter a skladba studijních předmětů sledují formování profilace absolventa a otevírání širokých možností jeho uplatnění v praxi: jednotlivé předměty představují dynamičnost v teorii i v komunikační praxi. Zaměřují se na vývoj jazykových, stylových a komunikačních norem, na literárněvědnou a literárněvýchovnou komunikaci v dobovém i aktuálním literárněhistorickém kontextu, na specifickou jazykověkulturní funkčnost užívaných výrazových prostředků jazykové a literární komunikace. Důraz je kladen na interpretaci textu ve všech jeho formách od uměleckého literárního textu přes jazykové sdělení až po metatext.

Cílem je připravit absolventy na samostatnou vědeckou a odbornou práci. Těžištěm je proto individuální vědecká příprava spojená se systematickým rozvojem odborné orientace v oboru a se zpracováním disertační práce, dále pak zprostředkování odborných poznatků veřejnosti a jejich aplikace v praxi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • spolehlivě se orientovat ve vědních disciplínách český jazyk a česká literatura;
  • odborně se podílet na výzkumu dílčí tematiky jazykové či literární komunikace;
  • v návaznosti na vývoj společnosti a současné globalizační tendence vyložit dynamičnost ve vývoji jazyka a literatury i proměny komunikačního procesu;
  • interpretovat složité jazykovědné a literárněvědné jevy a problémy;
  • samostatně i v kooperaci plánovat a řešit vědecké úkoly a projekty oborového zaměření;
  • vytvářet vědecké texty s originálními myšlenkami a formulovat obecné závěry vědeckého výzkumu;
  • prezentovat svou odbornou profilaci na národní i mezinárodní úrovni, a to ve vědecko-výzkumné práci, v pedagogické praxi či v širším společensko-kulturním prostředí;
  • pokračovat v sebevzdělávacím a sebehodnotícím procesu.
(?)

Vzdělání nabyté specializovaným doktorským studiem, jež umožňuje získat znalosti v oblasti specifických metod a technik práce s jazykovým nebo literárním materiálem a je propojené s širším společenskovědním základem, vytváří předpoklady pro uplatnění jeho absolventů ve vědeckých, kulturních nebo školských institucích (vysoké školy humanitního zaměření, AV ČR, oblast muzejní, knihovnická, nakladatelská, redakce odborných časopisů i denního tisku, oblast interní a externí komunikace v rozmanitých institucích a firmách).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí osm semestrů. Studijní předměty jsou rozvrženy do čtyř bloků, které korespondují s cílem studijního oboru DSP (obecná příprava na vědeckou práci, oborově specifikovaná metodologická příprava, oborové disciplíny, profilační předměty). Studium probíhá podle individuálního studijního plánu. Požadovaný počet kreditů za celkovou dobu studia je stanoven na 240; z toho minimálně 120 za studijní předmět Příprava disertační práce; viz Studijní a zkušební řád MU: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

K dalším studijním povinnostem patří publikační činnost, aktivní účast na konferencích a podíl na pedagogické činnosti pracoviště. Počet kreditů získaných v povinných předmětech činí 190, v povinně volitelných a volitelných předmětech lze získat 90 kreditů.

(?)

Státní doktorská zkouška (SDZ) se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce. Organizace a průběh SDZ se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

Při SDZ jsou ověřovány oborové znalosti a komplexní odborná orientace, dále specializované znalosti v souvislosti s tématem disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Jazyková a literární komunikace
Zkratka: JLK
Kód: 7310V367
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)