Vychovatelství

Není tvořivější profese než ta, která je spojena s rozvojem lidské bytosti.

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je připravit absolventa, jenž je vybaven profesními kompetencemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží, zejména v oblastech výchovy a volnočasové pedagogiky. Kompetence vychovatele jsou orientovány zejména na cílovou skupinu nezletilých. Pregraduální příprava vychovatele je mimo jiné orientována na rozvoj sociálních kompetencí a dovedností. Absolvent je připraven na pozitivní výchovné působení a rozvoj osobnosti dětí a mládeže, které ovlivňuje po stránce hodnotové, je vybaven odbornými kompetencemi zaměřenými na profesi, která zahrnuje teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu. Vzdělávacím cílem oboru je profesní příprava vychovatelů pro oblast volného času a mimoškolní výchovy. Základní i aplikované pedagogické a psychologické disciplíny nabízejí primární orientaci v těchto oblastech, jejich prostřednictvím jsou prohlubovány odborné kompetence a dovednosti vychovatele.

Studijní program vychovatelství je určen jednak zájemcům, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží ve volnočasové sféře, ale současně se nabízí i těm, kteří chtějí získat určitou orientaci v současných pedagogických a psychologických disciplínách, které usnadňují komunikaci mezi lidmi a nabízejí reflexi v oblasti výchovy a vzdělávání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pozitivního výchovného působení směrem k různým cílovým skupinám dětí a dospívajích;
  • rozvíjet potenciál různých cílových skupin dětí a dospívajících v zájmových a jiných oblastech;
  • aktivizovat děti a mládež směrem k hodnotovým orientacím.
(?)

Škála profesních možností absolventů vychovatelství je široká. Absolvent studia bude připraven na komplexní pedagogickou práci s nejrůznějšími věkovými skupinami dětí, dospívajících a mládeže, soustředit se však bude zejména na činnost s dětmi ve věku povinné školní docházky. Konkrétně se absolventi většinou uplatňují jako vychovatelé v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (např. školy a školní družiny, specializované poradny, ústavy sociální péče, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, střediska volného času, krizová a kontaktní centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atp.). Lze však nalézt i alternativní uplatnění v oblasti sociálních a zdravotnických služeb (např. v psychiatrických léčebnách, nápravných zařízeních a rehabilitačních centrech, v oblasti vězeňství, v rámci policejních složek, v uprchlických zařízeních, v oblasti integrace azylantů, atp). Výchovný vliv pozitivně tráveného volného času jako významný sociálně pedagogický faktor ovlivňuje všechny věkové a sociální skupiny populace. Z pedagogické praxe a průzkumů je známo, že aktivní a smysluplné využívání volného času je výraznou součástí prevence závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Za důležitou se považuje nejen výchova ve volném čase, ale také výchova k volnému času.

Vychovatel je tedy významným pedagogickým pracovníkem nejen v oblasti školství, ale i v oblasti volnočasové a mimoškolní pedagogiky, kde je jeho hlavním úkolem pracovat s dětmi a mládeží prostřednictvím činností a dovedností získaných v jedné z nabízených profilací. Tento odborník sehrává také významnou úlohu v oblasti prevence sociálních patologií, které zasahují nejrůznější skupiny dětí a mladých lidí.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
  • Vychovatel
(?)

Pregraduální příprava vychovatele je orientována jednak na rozvoj sociálních kompetencí a dovedností a dále pak na odbornou přípravu v oblasti pedagogiky volného času a mimoškolní výchovy. Významným prostředkem pro vlastní edukační činnosti je spektrum pedagogicko-psychologických disciplín, které jsou vzhledem k zaměření profese doplňovány disciplínami zahrnujícími oblast volnočasových edukativně stimulačních aktivit, praktických metodik zájmové výchovné činnosti, multikulturní výchovy, školské legislativy, atd. Součástí vzdělávání tvoří tři specializace v oblastech environmentálního vzdělávání, tělesné a dramatické výchovy. Studenti si zvolí jednu specializaci, kterou absolvují v průběhu čtyř semestrů pod odbornou garancí jednotlivých pracovišť PdF MU. Vědomosti a dovednosti získává absolvent v rámci plnění studijních povinností jednotlivých předmětů. Standardní doba bakalářského studia je šest semestrů. Studenti musí získat celkem 120 ECTS kreditů.

(?)

Praktické dovednosti jsou zastoupeny několika oblastmi, které zahrnují specializace v metodikách zájmové činnosti, odbornou praxi a realizaci výchovně-metodického kurzu.

Oblast volnočasové pedagogiky je soustředěna zejména ve třech profilacích, zahrnujících environmentální vzdělávání, tělesnou a dramatickou výchovu, mezi nimiž si studenti jednu zvolí. Výuka těchto disciplín bude probíhat v menších skupinách, především prostřednictvím praktické výuky. Studenti v průběhu čtyř semestrů získají dovednosti, které je vybaví praktickými i teoretickými kompetencemi, jejichž prostřednictvím vstupují do oblasti volnočasových aktivit, které jsou výrazným činitelem volnočasové pedagogiky. Teoretickou základnu specializací tvoří i předmět pedagogika volného času, teorie a metodika her. Další rovina praktických činností souvisí s předmětem organizace a vedení volnočasových aktivit.

Každý student v rámci studia absolvuje praxi, která si klade za cíl: představit okruh možných zařízení a potencionálních pracovních příležitostí, představit možnosti animace programových činností a aktivit zaměřených na různé oblasti, získat základní zkušenosti a dovednosti s rozmanitými výchovnými činnostmi, seznámit se s různými skupinami dětí a mládeže, poukázat na význam edukativně-stimulačních aktivit v této oblasti.

(?)

Standardní doba bakalářského studia je šest semestrů. Studenti musí získat celkem 180 ECTS kreditů. Z toho je nutné splnit všechny povinné předměty a určený počet povinně volitelných předmětů.

Povinná část SZZ:

1) Pedagogika (obecné otázky pedagogiky, obecné otázky pedagogiky volného času)

2) Psychologie

3) Obhajoba bakalářské práce

Povinně volitelná část SZZ:

4) Metodika zájmových činností (tělesná výchova s metodikou, environmentální výchova s metodikou, dramatická výchova s metodikou)

(?)

Po ukončení bakalářského stupně studia může student pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu N7501 Pedagogika, oboru Sociální pedagogika a volný čas (prezenční forma studia), popř. oboru Sociální pedagogika (kombinovaná forma studia).

(?)
0
Aktivní studenti
17

Specifikace oboru

Obor: Vychovatelství
Zkratka: VY
Kód: 7505R008
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7505 B-VY Vychovatelství

Nejčastěji zapisované předměty