Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Příroda je mnohem různorodější a dynamičtější.

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

V bakalářském stupni studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání pro základní školy jsou studenti připravováni v kombinaci dvou oborů. V přírodopise se vzdělávají v základech přírodních věd, zejména v biologií, ekologii, geologii a příbuzných vědách s cílem získat základní kompetence ve vzdělávací, pedagogicko - psychologické a organizační činnosti. Obor je určen pro zájemce o učitelskou profesi. Vzdělávání v přírodovědných disciplínách vede zájemce o obor k poznávání přírodních zákonitostí, k práci s živým i neživým materiálem, a to jak ve volné přírodě formou terénních cvičení, tak při laboratorních cvičeních. Dochází tak k integraci teoretických poznatků s dovednostmi získanými při praktických činnostech. Cílem je i získání schopnosti aplikovat vědomosti a dovednosti v pedagogickém procesu, stejně jako komunikace v kolektivu, např. při seminářích. Studium je předstupněm pro navazující magisterské studium Učitelství přírodopisu pro základní školy, jehož absolvováním získávají studenti kompetenci k výkonu učitelského povolání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat odbornými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi v oboru přírodopis (v dílčích disciplínách jako neživá příroda, botanika, zoologie, ekologie, fyziologie rostlin a živočichů, antropologie), v pedagogice a psychologii;
  • aplikovat základní laboratorní techniky včetně práce s mikroskopem;
  • respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti žáků ve vzdělávacím procesu;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.
  • vnímat diverzitu přírody a její dynamiku jak v čase, tak prostoru
  • evidovat a determinovat základní složky přírody - houby, rostliny, živočichy, minerály a horniny
(?)

Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Oborové znalosti umožní výkon povolání přírodovědného zaměření se stupněm Bc vzdělání (např. ve státní správě).

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia programu činí 3 roky.

Během studia musí student získat nejméně 120 kreditů a absolvovat všechny předepsané povinné nebo vybrané povinně volitelné předměty doplněné o volitelné předměty dle vlastního výběru.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Součástí studia je oborová praxe v procesech s biologickou tématikou.

(?)

Student musí úspěšně absolvovat povinné a předepsané povinně volitelné předměty ve smyslu oborového studijního plánu.

Dále skládá SZZ ze dvou částí:

a) písemné prověření oborových znalostí (forma testu s výběrem odpovědí)

b) dovednosti poznávání přírodnin (rovnoměrné zastoupení objektů neživé přírody, botaniky, zoologie a antropologie).

Váha části ad a) je 66,7 %.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30 - 50 normostran. Více informací lze nalézt na stránce Katedry biologie.

(?)

Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství přírodopisu pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
33

Specifikace oboru

Obor: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: PR3S
Kód: 7507R055
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Nejčastěji zapisované předměty