Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

« Celui qui ne sait aucune langue étrangère ne sait pas sa propre langue. » Člověk, který nezná žádný cizí jazyk, nezná ani ten svůj. (J. W. Goethe – Maximes et réflexions)

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium Francouzského jazyka se zaměřením na vzdělávání se opírá o nejnovější vědecké poznatky z oblasti lingvistiky, literatury a didaktiky a reflektuje vývoj francouzského a frankofonního světa. V rámci studia jsou proto zastoupeny a rozvíjeny základní disciplíny vědního oboru: lingvistické, literární-historické a sociokulturní, ale také oborově didaktické. Důraz je kladen na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a kultury stojící na pevném metodologickém základu. Osvojené znalosti a dovednosti si student může ověřit během odborných praxí. Studium je strukturováno tak, aby student samostatně rozvíjel a využíval všechny nabyté znalosti a dovednosti a byl schopen je následně kreativně aplikovat ve školské či mimoškolské praxi. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupně k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy.

Vzhledem k orientaci studia na prostředí školy a jiných kulturních institucí a propojení studia s praxí již od bakalářského studia má tento obor své místo na Pedagogické fakultě MU. Je doplněn dobře strukturovaným společným základem a průběžnou pedagogicko-psychologickou formací spojenou s praxí v školách spolupracujících s fakultou. Na rozdíl od filologického studia na Filozofické fakultě je Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání realizován ve studijním programu Specializace v pedagogice a směřuje k magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy, na které se rovněž specializuje pouze Pedagogická fakulta.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat mluvený i psaný jazyk na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (komunikační kompetence);
  • kategorizovat základní teoretické znalosti a dále aplikovat praktické dovednosti z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a slovní zásoby (lingvistické kompetence);
  • porovnat vlastní kulturu a historický kontext s vývojem společnosti a kultury frankofonní a zvolit strategie vhodné ke kontaktu s představiteli této kultury (sociokulturní kompetence);
  • interpretovat nejdůležitější literární směry a žánry francouzské a frankofonní literatury v rámci širšího dobového historického a kulturního kontextu a používat terminologii z oblasti teorie literatury (literárněvědná kompetence);
  • zprostředkovat ve školním prostředí teoretické znalosti i praktické dovednosti za použití základních metod z oboru didaktika francouzského jazyka (oborově-didaktická kompetence);
  • rozvíjet a prohlubovat výše uvedené kompetence v rámci specializovaných disciplín v magisterském studiu.
(?)

Absolventi tohoto oboru jsou profilováni především k práci ve školství, disponují základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a jsou připraveni k navazujícímu magisterskému studiu oboru Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (jednooborové studium). Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů mohou pracovat jako asistenti pedagoga, instruktoři ve střediscích volného času, lektoři na jazykových školách, jako vychovatelé v domovech mládeže, vychovatelé v družinách a působit v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Bakalářské studium francouzského jazyka sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studovaný obor – 110 kreditů (při dvouoborovém studiu 55 kreditů na obor; student si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty vždy z aktuálně revidovaného katalogu předmětu v ISu MU)

Učitelská profilace – 45 kreditů

Předměty dle potřeb PdF/MU – 25 kreditů (povinná tělesná výchova, předměty k závěrečné práci a volitelné předměty v rámci celé MU).

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe. Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. Systém pedagogických praxí fakulty je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga. Od roku 2016 je na praxe studentů Pedagogické fakulty MU kladen ještě větší důraz a probíhají v obecném pedagogicko-psychologickém modulu i ve studovaném oboru již od bakalářského studia.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku z oboru Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání tvoří písemná část, ústní část a obhajoba bakalářské práce (je-li zadána).

Písemná část zkoušky ověřuje znalosti z francouzské gramatiky získané v lingvistických disciplínách a schopnost porozumění textu na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součástí testu je rovněž samostatný písemný projev na zadané téma v rozsahu 200 slov.

Ústní část zkoušky zjišťuje znalosti studenta na základě tří vylosovaných otázek z oborů 1/ Lingvistika (fonetika, morfologie a syntax), 2/ Literatura a dějiny a 3/ Základy didaktiky. Ověřuje se zde suma faktických znalostí a schopnost je prezentovat. Okruhy ke zkoušce a doporučená literatury jsou předem známy, více informací na http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/studium/ukonceni.

Ve všech disciplínách je nutné uspět. Pokud by byla jedna z nich hodnocena jako F - nevyhovující, pak je celá státní zkouška hodnocena jako nevyhovující a je třeba opakovat všechny její části.

Píše-li student bakalářskou práci z tohoto oboru, je součástí jeho státní zkoušky rovněž obhajoba této práce. Pravidla pro tvorbu bakalářských prací na katedře jsou dána Oborovými standardami závěrečných prací pro katedry anglického, francouzského, německého a ruského jazyka a literatury a další specifikací pro studenty Katedry francouzského jazyka a literatury. Znění standard a další informace se nacházejí na stránkách katedry, rovněž v záložce Studiu - Ukončení: http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/studium/ukonceni.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze zvolit studium Učitelství francouzského jazyka pro základní školy, jednooborové nebo dvouoborové studium. Jednooborové navazující magisterské studium se realizuje kromě prezenční také v kombinované formě.

(?)
0
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: FJ3S
Kód: 7507R039
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

https://francouzstina.ped.muni.cz/

Pro úspěšný vstup do studia se předpokládá znalost jazyka v rozsahu učiva na střední škole, tj. úroveň A2-B1. Jazykovou kompetenci si mohou studenti dále rozvíjet podle svých individuálních potřeb prostřednictvím volitelných předmětů.