Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

All the world's a classroom (Celý svět je školní třída)

Rozbalit vše

Posláním studia je poskytnout kvalitní vzdělání pedagogickým asistentům a budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí. Důraz je rovnoměrně kladen na rozvoj profesních dovedností a získání poznatků příslušných vědních oborů, které absolventi využijí ve své pedagogické praxi. Studium formuje a rozvíjí základní postoje a hodnoty studentů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

Bakalářský stupeň studia vytvoří základy znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech jazykovědy, literatury, kultury a historie anglicky mluvících zemí a oborové didaktiky. U absolventů se předpokládá, že pro získání komplexního učitelského vzdělání budou pokračovat ve studiu v magisterském stupni, kde bude důraz kladen na studium didaktiky anglického jazyka a na vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Koncepce počítá v magisterském stupni s didaktickým vyústěním všech disciplín a s aplikací všech získaných poznatků z jazykovědy, literatury, historie a kultury na pedagogickou praxi na základních školách.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • orientovat se v základních lingvistických disciplínách, tj. fonetice a fonologii, morfologii, syntaxi a lexikologii, které dokáže adekvátně propojovat, aplikovat a demonstrovat;
  • prokázat znalosti z oblasti historie, soudobé společnosti a kultury USA, Velké Británie a dalších anglicky mluvících zemí; identifikovat kulturní hodnoty a normy a interpretovat jejich význam;
  • rozlišit hlavní literární směry angloamerické literatury, jejich představitele a díla; definovat základní literární termíny a s pomocí těchto znalostí (a znalostí historie a kultury anglicky mluvících zemí) je analyzovat a adekvátně interpretovat;
  • prokázat základní přehled o principech, metodách a technikách výuky anglického jazyka v různých věkových a pokročilostních skupinách studentů; vybírat a tvořivě využívat vhodné učební materiály pro různé skupiny studentů.
(?)

Dvouoborový bakalářský studijní program připravuje studenty pro práci lektora anglického jazyka v rámci volnočasových aktivit ve střediscích volného času, v jazykových školách a kurzech, případně v jazykové výuce v mateřských školách a v jazykovém vzdělávání dospělých.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní délka bakalářského programu je 3 roky. Studijní obor zahrnuje předměty povinné a předměty volitelné. Student může dle své volby dotvářet svůj studijní program a své znalosti a dovednosti získané v povinných předmětech rozšiřovat či prohlubovat. Povinné i volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř oblastí: praktický jazyk, lingvistika, literatura a kultura a didaktika anglického jazyka.

(?)

Povinnou součástí studia tohoto oboru jsou tyto typy praxe:

1. Reflektovaná pedagogická praxe (je součástí tzv. Společného základu, celkem 8 kreditů);

2. Oborová praxe (v rámci didaktického modulu, 1 kredit).

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Anglický jazyk a literatura s didaktikou

- Obhajoba bakalářské práce (pokud uchazeč předkládá bakalářskou

práci na katedře AJ)

- Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium

Státní závěrečná zkouška je koncipována jako písemný test (minimální bodový zisk ve všech třech subtestech je 65%). Okruhy znalostí a dovedností, které má uchazeč v testu prokázat, zahrnují obsah uvedený v sylabech všech povinných lingvistických, literárně-kulturních a didaktických předmětů. Důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných znalostí, např. formou kritické práce s textem. V rámci testu je hodnocena i úroveň psaného anglického jazyka (C1 podle SERRJ). Mluvený jazyk na téže úrovni je hodnocen v rámci zkoušky z předmětu Praktický jazyk 3A - C1 a dále v rámci obhajoby bakalářské práce (pokud uchazeč předkládá bakalářskou práci na katedře AJ).

Podrobnosti (struktura, obsah, hodnoceni SZZ aj.) viz webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/anglictina/current-students

(?)

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Učitelství anglického jazyka pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
27

Specifikace oboru

Obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: AJ3S
Kód: 7507R036
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Bližší informace lze získat na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU nebo na webových stránkách pracoviště: http://katedry.ped.muni.cz/anglictina