Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Dobrý učitel fyziky na prvním místě.

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je:

- vytvořit a rozvíjet oborové profesní vědomosti a dovednosti, které absolventi mohou využít v praxi, zejména pak v dalším navazujícím magisterském studiu,

- založit dovednosti a postoje vedoucí k dalšímu vysokoškolskému studiu fyziky a celoživotnímu STEM vzdělávání,

- vytvořit kladný postoj k fyzice a přírodovědě, včetně kladného vztahu ke komunikaci fyzikálních, přírodovědných a technických poznatků ve společnosti, především žákům základních a středních škol.

Studium oboru propojuje klasické i moderní části fyziky v systematickém konzistentním pojetí na stejné úrovni abstraktního myšlení a přiměřené aplikace matematického aparátu. Základní kurz fyziky je doplněn systémem praktických měření a experimentování. Důraz je kladen na trvalé vytvoření a porozumění klíčovým fyzikálním pojmům (veličinám, konstantám, zákonům a teoriím) v organické vazbě k jejich praktické aplikaci. Studenti si osvojí základní dovednosti pozorování, experimentování, sestavování experimentálních aparatur, měření významných fyzikálních veličin, vytváření hypotéz a jejich teoretické i experimentální ověřování.

Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství fyziky pro základní školy a učitelství fyziky pro základní a střední školy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • použít široké vědomosti a dovednosti z dílčích fyzikálních disciplín;
  • použít syntetický pohled na fyziku prostřednictvím jednotících pojmů (energie aj.) a teorií (zákony zachování aj.);
  • aplikovat základní experimentální dovednosti v různých oblastech fyziky, včetně zpracování a vyhodnocování dat s využitím ICT;
  • použít vědomosti o přírodovědné výuce pro koncipování a realizaci asistentských činností na ZŠ a mimoškolních přírodovědných a technických aktivit.
(?)

Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může absolvent pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství fyziky pro základní školy nebo Učitelství fyziky pro střední školy.

(?)
  • Kontrolní fyzik
  • Laboratorní asistent
  • Laboratorní pracovník
  • Pedagog volného času
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 55 kreditů. Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity.

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí PdF MU. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Fyzika

- Druhý obor

- Obhajoba bakalářské práce

- Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium

Předměty státní zkoušky z fyziky vychází z pilířových disciplín fyziky.

Písemná část zkoušky má prokázat schopnost uchazeče řešit středně obtížné úlohy na úrovni cvičení k jednotlivým fyzikálním disciplínám.

Ústní část má zjistit schopnost uchazeče v odpovědích na otázky ze skupiny okruhů prokázat:

- osvojení obecných idejí fyzikálního popisu reality a jejich konkretizace v jednotlivých disciplínách,

- pochopení základních pojmů a představ těchto disciplín a jejich vzájemných souvislostí,

- schopnost fyzikálně analyzovat konkrétní situace, formulovat jejich popis matematicky,

- navrhnout a sestavit základní fyzikální experimenty včetně vyhodnocení a interpretace výsledků.

(?)

Navazující magisterské studium programu Učitelství fyziky pro základní školy nebo Učitelství fyziky pro střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: FY3S
Kód: 7504R006
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Nejčastěji zapisované předměty