Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (něm.)

Rozbalit vše

Studijní program Specializace v pedagogice je kombinací dvou studijních oborů: Obor XY pro vzdělávání a obor Speciální pedagogika pro vzdělávání. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky se zaměřením na vzdělávání.

Cílem studijního oboru Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání je připravit asistenty pedagoga pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních a ve školských zařízeních. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Je vnitřně členěn do pěti specializací složených ze dvou oborů. Jedná se o logopedii a surdopedii a dále o psychopedii ve spojení se somatopedií, oftalmopedií, etopedií, nově také logopedií. Tyto specializace tvoří základ pro jejich prohloubení v navazujícím magisterském studium.

Bakalářská část přípravy je oborově předmětová (bez oborových didaktik), je ryze neučitelská. Bakalářské studium dá budoucímu učiteli solidní oborově vědní základy v jednom či dvou aprobačních předmětech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • získat všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • získat odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • ovládnout pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP do jejich výuky;
  • ovládat práci se žáky se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.
(?)

Získání kompetencí k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve funkci asistenta pedagoga v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Charakteristika asistentských pracovních pozic: asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve státní správě, firemním managementu apod. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a speciálních zařízeních, řešících problematiku speciální pedagogiky.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Vychovatel
(?)

Profil absolventa oboru Speciální pedagogika pro vzdělávání je vymezen výstupními znalostmi: všeobecnými (společný základ), odbornými a speciálními (speciálně pedagogický základ, specializace speciální pedagogiky).

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika-psychologie ve společném základu, cizí jazyk (AJ, NJ), metodologie, internacionalizace oboru speciální pedagogika;

- speciálně pedagogický základ: speciální pedagogika, základy zdravotních nauk, inkluzivní speciální pedagogika, speciálněpedagogická diagnostika, patopsychologie, medicínská propedeutika (pediatrie, neurologie, ORL foniatrie, psychiatrie, oftalmologie), sociologie pro speciální pedagogy, inkluzivní vzdělávání;

- specializace: psychopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie.

Standardní doba programu činí 3 roky (6 semestrů). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkem 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Asistentská praxe I- asistent pedagoga

Sebezkušenostní příprava na profesi I.

Asistentská praxe II- asistent pedagoga

Sebezkušenostní příprava na profesi II.

Asistentská praxe (kombinovaná forma)

U dvouoborového studia se uvádí praxe v předmětech pedagogicko-psychologického základu pro bakalářské studium (garant katedra pedagogiky). Pro realizace praxe se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http://www.ped.muni.cz).

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Obhajoba bakalářské práce (pokud byla zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, téma bude vždy speciálněpedagogické). Viz oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

Část povinná:

Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test, 50 otázek).

Část povinně volitelná:

Student si volí jeden předmět ze skupiny A, druhý předmět ze skupiny B. Pokud chce studovat logopedii v navazujícím magisterském studiu – obor Speciální pedagogika pro učitele, pak si k logopedii volí předmět psychopedie ze skupiny B. V obou předmětech SZZ student dostane ke zkoušce po dvou otázkách.

Volba A: Logopedie nebo psychopedie

Volba B: Surdopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie, psychopedie

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní nebo střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (něm.)
Zkratka: SP3SN
Kód: 7506R028
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice