Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy

Jazyk, literatura a výuka pod drobnohledem.

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy je příprava plně kvalifikovaného učitele všeobecně vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura (v kombinaci dvou aprobačních předmětů), který se uplatní především na 2. stupni základní školy nebo na střední škole. Cílem studia je poskytnout studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Český jazyk a literatura a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín opírajících se o aktuální výzkumné poznatky, rozvíjet dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednosti sebereflexe v roli učitele. Podstatou studia oborové složky je prohloubení znalostí a praktických dovedností základních jazykovědných disciplín zvládnutých v bakalářském studiu a jejich rozšíření o základní znalosti a dovednosti z disciplín speciálních (onomastika, dialektologie, sociolingvistika atd.). Literárněvědné a literárněteoretické znalosti a dovednosti jsou prohlubovány v disciplínách jako např. nejnovější česká literatura, česká a světová literatura pro mládež, starší česká literatura a rozšiřovány v předmětu literární kritika a textologie. Nedílnou součástí studia je rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice českého jazyka a literární výchovy. Vedle základních didaktických disciplín má student možnost rozšířit kompetence budoucího učitele o nové vzdělávací postupy, především o metody kritického myšlení a metody rozvíjení čtenářské gramotnosti na základní i střední škole.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • aktivně užívat teoretické znalosti ze všech základních a vybraných speciálních disciplín současného českého jazyka, vysvětlit jejich vzájemné vztahy a metody;
 • vysvětlit vývoj jazykových jevů a pochopit současný stav jazyka jako výsledek jazykového vývoje;
 • aktivně užívat teoretické znalosti literární historie, teorie a literární kritiky, vysvětlit metodologii literární vědy;
 • aplikovat ve výuce nové poznatky z lingvistických i literárních disciplín a didaktiky českého jazyka a literatury;
 • rozvíjet u žáků a studentů čtenářství a motivovat je k přečtení hodnotných literárních děl, prostřednictvím literatury posilovat vztah ke kulturním hodnotám;
 • kultivovaně komunikovat, vytvářet a rozvíjet komunikační kompetence žáků a studentů, pěstovat u nich vztah k mateřskému jazyku;
 • uplatnit teoretické poznatky jazykové i literární při vlastní produkční činnosti a tuto dovednost rozvíjet u žáků a studentů při tvorbě jejich vlastních textů;
 • autonomně působit ve třídě a stát se plně kvalifikovaným začínajícím učitelem;
 • rozvíjet své kompetence v dalším vzdělávání (kurzy celoživotního vzdělávání, odborné přednášky a semináře apod.).
(?)

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

- učitel českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy;

- učitel českého jazyka a literatury na různých typech střední školy;

- instruktor nebo lektor ve vzdělávacích střediscích;

- instruktor nebo lektor ve střediscích volného času;

- pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle, odborný pracovník v literárních archivech, muzeích);

- redaktor nebo jazykový korektor.

Existuje také možnost rozšíření kvalifikace na jiné profese v rámci oboru (práce v odborných vědeckých institucích, práce v knihovnách apod.).

(?)
 • Učitel druhého stupně základní školy
 • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru jsou 4 semestry. Studium je realizováno jako dvouoborové. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat za studium obou oborů celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a předměty (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu magisterské diplomové práce, za předměty pedagogicko-psychologického modulu, pedagogické praxe a za absolvování vybraného cizího jazyka).

V oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy musí student za celé studium získat minimálně 26 kreditů z povinných a povinně volitelných teoretických předmětů jazykovědných a literárních a 7 povinných kreditů z disciplín didaktiky českého jazyka a literatury. Kromě toho má student možnost vybrat si podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace z široké nabídky volitelných předmětů, a rozšířit tak možnost svého profesního uplatnění. Za celé studium obou oborů musí student získat minimálně 6 kreditů z volitelných předmětů vypisovaných na kterémkoliv oboru MU.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách Pedagogické fakulty MU.

(?)

Povinnou součástí studia je učitelská praxe realizovaná v 1. až 3. semestru studia. V 1. semestru se realizuje Učitelská praxe 1 organizovaná katedrou pedagogiky. Katedra českého jazyka a literatury garantuje Učitelskou praxi 2 ve 2. semestru a Učitelskou praxi 3 na konci 3. semestru.

– Při Učitelské praxi 2 se pro obor Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy počítá s objemem 50 hodin: 30 hodin praxe přímo ve škole a 20 hodin příprava na výuku. Povinností studenta je odučit minimálně 10 hodin v předmětu Český jazyk a literatura.

– Při Učitelské praxi 3 se počítá s objemem 60 hodin: 40 hodin praxe přímo ve škole a 20 hodin příprava na výuku. Povinností studenta je odučit minimálně 20 hodin v předmětu Český jazyk a literatura.

Během pobytu na základní a střední škole student provádí jednak přímou výukovou činnost, jednak asistentské práce pro cvičného učitele (opravy žákovských prací, tvorba pomůcek, dohled nad žáky, zpracování třídní dokumentace, asistence žákům se specifickými potřebami, příprava a realizace projektů apod.).

Obě praxe jsou propojeny s předmětem Seminář k učitelské praxi v rozsahu 3 x 2 hodiny ve 2. i 3. semestru. Seminář probíhá pod vedením oborového didaktika z Katedry českého jazyka a literatury ve spolupráci s pedagogem nebo psychologem. Na semináři student reflektuje své zkušenosti z praxe v malé skupině studentů.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je:

– ústní zkouška z českého jazyka, kterou tvoří všestranný jazykový rozbor textu, odpověď na teoretickou otázku z jazykovědy a na otázku z didaktiky českého jazyka a slohu dle tematických okruhů, dostupných na http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky;

– ústní zkouška z české literatury, kterou tvoří odpověď na otázku z literární teorie a historie (od počátků národního písemnictví po současnost) a na otázku z didaktiky literární výchovy dle tematických okruhů, dostupných na http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky z české literatury je rovněž schopnost interpretovat literární dílo s přihlédnutím k jeho strukturním vrstvám i literárněhistorickému kontextu.

Obě části státní závěrečné zkoušky mají pro její výsledné hodnocení stejnou váhu.

Pro studenty, kteří si zvolili téma magisterské diplomové práce garantované Katedrou českého jazyka a literatury, je součástí SZZ její obhajoba.

(?)

Absolvent oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy získá kvalifikaci pro vstup do doktorského studijního programu.

(?)
0
Aktivní studenti
16

Specifikace oboru

Obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Zkratka: CJ2S
Kód: 7504T339
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy