Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Poznávejte ruštinu s námi!

Rozbalit vše

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství ruského jazyka pro

základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny.

Výuka v kombinované formě studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • ovládat mluvený i psaný jazyk nejméně na úrovni C1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • aplikovat všechny získané poznatky do pedagogické praxe;
 • transformovat metodologii poznání svého oboru do způsobu myšlení svých žáků;
 • studovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat praktické závěry pro svou pedagogickou praxi;
 • dále rozvíjet a prohlubovat své znalosti  z oblastí každodenního života, ruské společnosti a ruské kultury a správních oblastí a celků Ruské federace;
 • kriticky srovnávat vlastní kulturu s kulturou jiných zemí a vést k tomu žáky;
 • zprostředkovat žákům přímé i nepřímé kontakty se zeměmi cílového jazyka (tj. ruštiny);
 • vybírat vhodné literárněvědné texty a literární texty pro výuku a pracovat s nimi takovým způsobem, který bude stimulovat zájem žáků a rozvíjet jejich jazykové kompetence i jejich osobnost;
 • plánovat a realizovat vyučování, využívat kombinace různých metod a forem vyučování včetně moderních postupů, informačních technologií a strategií;
 • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • profesionálního vývoje založeného na sebereflexi a autonomii;
 • kritické analýzy základních pedagogických dokumentů a je schopen inovovat a spoluvytvářet kurikula.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ruského jazyka na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Kompetence získané během studia dávají též plnou kvalifikaci pro práci učitele ruského jazyka v jazykových školách, jazykových kroužcích na základních školách a střediscích volného času, ve vzdělávacích střediscích apod.

(?)
 • Učitel druhého stupně základní školy
 • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 • Učitel prvního stupně základní školy
(?)

V případě jednooborového studia:

Standardní doba studia činí 4 semestry. Studium se skládá z oborového studia, učitelské profilace, která zahrnuje oborovou didaktiku, reflektované pedagogické praxe a pedagogicko-psychologický modul, předmětů dle potřeb PdF/MU, např. cizí jazyk a předměty k závěrečné diplomové práce.

V případě dvouborového studia:

Standardní doba studia činí 4 semestry. Studium se skládá z oborového studia (obor 1, obor 2), učitelské profilace, která zahrnuje oborovou didaktiku pro obor 1, oborovou didaktiku pro obor 2, reflektované pedagogické praxe a pedagogicko-psychologický modul, předmětů dle potřeb PdF/MU, např. cizí jazyk a předměty k závěrečné diplomové práce.

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou povinnou součástí studia.

Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Na konci praxí v magisterském studiu bude student autonomně působit ve třídě a stane se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším sebevzdělávání.

(?)

V případě jednooborového studia:

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: 1) Ruský jazyk, ruská literatura a oborová didaktika. 2) Obhajoba diplomové práce. 3) Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

V případě dvouoborového studia:

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: 1) Ruský jazyk, ruská literatura a oborová didaktika. 2) Obhajoba diplomové práce. 3) Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium. 4) Druhý obor včetně oborové didaktiky.

(?)

Doktorské studium:

Specializace v pedagogice - Didaktika cizího jazyka - Ruský jazyk.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Zkratka: RJ2
Kód: 7503T152
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy

Webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina.

Katedra na Facebooku: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.