Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání (angl.)

Rozbalit vše

Studijní program Učitelství pro střední školy je studován v kombinaci dvou oborů: Učitelství odborných předmětů pro střední školy a Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání. Cílem studia je připravit středoškolské učitele předmětu-oboru v kombinaci dvou aprobačních předmětů. Obsahem studia je kurz středoškolské didaktiky speciální pedagogiky s rozšiřujícími doplňujícími disciplínami oboru. Rovnocennou částí studia jsou pedagogicko-psychologické předměty, které dávají teoretický základ oborové didaktice. Obor Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání se realizuje ve formě kombinované a navazuje na bakalářské studium Učitelství praktického vyučování. Není vnitřně členěn na specializace.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • využívat znalosti z oboru, komunikační vědomosti a dovednosti a edukační znalosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání studentů se SVP do výuky (individuální přístup, práce se skupinou);
  • podpory práce pedagoga při práci se studenty se SVP na úrovni speciálního pedagoga;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci studenta se SVP.
(?)

Absolvent získá kompetence ke vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Znalosti a dovednosti z oboru-speciální pedagogika, komunikační a edukační znalosti a dovednosti, adaptabilita a schopnost rekvalifikace pro profese v oboru – speciální pedagogika, v edukačních činnostech, ve státní správě i managementu. Uplatnění absolventa je směrováno především na profesi učitele oboru na středních školách. Jedná se zejména o učitele – speciální pedagogy studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách, zejména ve střední odborné škole a na odborném učilišti, resp. na praktických školách (jednoleté a dvouleté).

(?)
  • Speciální pedagog
  • Učitel střední školy
(?)

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie speciálně pedagogický základ: patopsychologie, základy adiktologie, strategie ve vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, specializace speciální pedagogiky: edukace studentů s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s poruchami komunikačních schopností, s poruchami chování a se specifickými poruchami učení. Standardní doba programu/oboru činí 2 roky (4 semestry). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí průchodem studia studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Odborná praxe souvislá - 16 h, 4 kredity, povinná

Pedagogická praxe – SPU - 20 h, 1 kredit, volitelná

Pro realizaci praxe se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http://www.ped.muni.cz/wsedu.

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťuje katedra pedagogiky a psychologie).

Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, téma bude vždy speciálněpedagogické). Viz Oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

Student si při zkoušce vybírá 2 otázky z povinného předmětu a 2 otázky z volitelného předmětu, pokud si ho zvolí.

Část povinná: Strategie vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole.

Část volitelná: Specifické poruchy učení.

(?)

Možnost rozšíření kompetencí v oboru Speciální pedagogika:

Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Speciální pedagogika, Speciální pedagogika pro učitele, Speciální andragogika (jednooborové studium).

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání (angl.)
Zkratka: SPOVA
Kód: 7506T056
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy