Speciální pedagogika - komunikační techniky

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. Cílem studijního programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky je připravit odborníka na magisterské úrovni s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, který bude schopen samostatně pracovat v poradenské oblasti s dětmi, žáky či dospělými. Bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi na špičkové úrovni v oboru logopedie (pedagogika jedinců s narušenou komunikační schopností), surdopedie (pedagogika jedinců se sluchovým postižením), oftalmopedie (pedagogika jedinců se zrakovým postižením) nebo somatopedii (pedagogika jedinců s tělesným postižením). Při výuce budou využity nejmodernější techniky pro osoby s postižením k nácviku dovedností pomocí simulace. Studijní obor reaguje na poptávku po absolventech připravovaného oboru plynoucí z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., kterých je citelný nedostatek zejména ve školské poradenské oblasti. Je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Obor je realizován v prezenční a kombinované formě. Je vnitřně členěn do dvou rovin předmětů: A) speciálněpedagogická diagnostika (logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická) a používání spec. ped. diagnostických nástrojů, B) komunikační a simulační techniky (logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedické) s dostatečnou hodinovou dotací diagnostické a intervenční praxe. Volitelnou specializací jsou specifické poruchy učení. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • využívat základní komunikační vědomosti a dovednosti;
  • využívat znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP do výuky (individuální přístup, práce se skupinou);
  • ovládat práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (spec.ped. diagnostika, poradenský rozhovor, IVP, PLPP, intervence);
  • podpory práce pedagoga při práci se žáky se SVP v inkluzivní třídě, podpory rodičů dětí s postižením;
  • navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.
(?)

Předpokládá se v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky či dospělými osobami se zdravotním postižením, zejména se zřetelem na narušenou komunikační schopnost, sluchové, zrakové a somatické postižení. Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány, vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol. Uplatní se zejména ve školské poradenské oblasti (zákon č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Je možný přesah poskytování služeb dětem v raném věku nebo dospělým osobám v oblasti postižení zraku, sluchu a narušené komunikační schopnosti.

(?)
  • Speciální pedagog
(?)

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie 2, statistika, Internacionalizace oboru speciální pedagogika,

- speciálně pedagogický základ: patopsychologie 2., logopedie, oftalmopedie, somatopedie, oftalmologie - funkční vidění, Inclusive Education, diagnostické domény jedinců s NKS, se sluchovým postižením, se zrakovým nebo tělesným postižením, intervenční postupy a poradenství - simulace u jedinců NKS, se sluchovým postižením, se zrakovým nebo tělesným postižením, podpůrná opatření u jedinců s NKS, se sluchovým postižením, se zrakovým nebo tělesným postižením,

- specializace speciální pedagogiky: poradenství, intervence a diagnostika žáků se specifickými poruchami učení.

Společenskovědní a univerzitní základ: 20%. Speciálněpedagogický základ: 30%. Medicínská propedeutika: 5%. Odborná praxe: 30%. Praktické dovednosti dle studijního oboru: 15%.

Standardní délka programu činí 2 roky (4 semestry). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (viz standardy oboru Speciální pedagogika). Studenti se řídí průchodem studia studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Prezenční forma:

Speciálněpedagogická praxe diagnostická (10x4 hodin)

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické

Speciálněpedagogická praxe intervenční I (4 týdny)

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční

Speciálněpedagogická praxe intervenční II (4 týdny)

Pedagogická praxe – SPU (20 hodin) V

Kombinovaná forma:

Speciálněpedagogická praxe diagnostická (60 hodin)

Speciálněpedagogická praxe intervenční (60 hodin)

Pedagogická praxe – SPU (20 hodin) V

Při realizace praxe se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http//www.ped.muni.cz/wsedu.

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťuje katedra pedagogiky a psychologie).

Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické. Viz Oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http//www.ped.muni.cz/wsedu).

Student si vybírá po dvou otázkách z povinné části A, po čtyřech otázkách B. V části povinně volitelné si vybírá po dvou otázkách, stejně tak v části volitelné.

Část povinná: A) Logopedie a surdopedie, B) Speciálněpedagogická diagnostika (logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická). Část povinně volitelná (jeden předmět) - Komunikační a simulační techniky: logopedické, surdopedické, oftalmopedické nebo somatopedické.

Část volitelná: Specifické poruchy učení.

(?)

4letý Doktorský studijní program/obor Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
53

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Zkratka: SPKT
Kód: 7506T035
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7506 N-SPD Speciální pedagogika