Biofyzikální chemie

Příroda je stále otevřená kniha.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem magisterského studia Biofyzikální chemie (N BFCH) je poskytnout studentům detailní fyzikálně chemický pohled na biologické systémy a procesy. Výukové bloky N BFCH se zaměřují na nejmodernější poznatky v daném oboru a systematicky navazují na základní informace získané v bakalářském studiu. Důraz je kladen na prohloubení znalostí jak v oblasti teoretických, tak i experimentálních metod výzkumu biologických systémů odrážejících vztah struktury a funkce biomolekul.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat fyzikálně-chemickou podstatu biologických procesů v širších souvislostech;
  • zvládnout moderní metody výzkumu na rozhraní fyziky, chemie i biologie;
  • navrhovat a studovat biomolekuly se specifickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi;
  • aplikovat nové biofyzikální přístupy ve výzkumu i v praxi (biotechnologie, biomedicína);
  • prezentovat a interpretovat výsledky vědecké práce v rodném i v anglickém jazyce;
(?)

Absolventi magisterského studia Biofyzikální chemie budou mít široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích orientovaných na základní výzkum, ale i ve vývojových a provozních laboratořích s vazbou na zdravotnictví, farmacii či potravinářství. Nejlepší absolventi budou též připraveni pro výzkum v rámci doktorského studia fyzikální nebo strukturní chemie se zaměřením na biologické systémy.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Při sestavení studijního plánu musí student dodržet ustanovení Studijního zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu v daném studijním programu. Jako východisko lze použít Doporučený studijní plán, který rovnoměrně rozkládá magisterské studium do standardní doby dvou let a zaručuje studentům splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby.

Studijní plán pro magisterský obor BFCH je sestaven tak, aby si každý student mohl kromě povinných předmětů zvolit předměty podle svého zájmu. Absolvent navazujícího magisterského studia BFCH zvládne absolvovat chemické, fyzikální a vybrané biologické disciplíny na vyšší úrovni než je úroveň bakalářského studia.

Povinnými předměty studijního oboru chemie, kam spadá i Biofyzikální chemie jsou přednášky, příslušné semináře a laboratorní cvičení a předmět Diplomová práce. Volitelné předměty jsou všechny předměty, které jsou na PřF a ostatních fakultách MU v daném období vyučovány a jejichž zápis je pro studenta oboru povolen. Výběr volitelných předmětů je omezen na povinnost absolvovat minimum 120 kreditů všech předmětů, z toho minimálně 108 kreditů za předměty z oboru chemických věd. Volitelné předměty zvláště vhodné pro magisterský studijní program Chemie jsou uvedeny ve studijním plánu jako doporučeně volitelné.

Při tvorbě studijního plánu je každý student povinen dodržet následující pravidla a podmínky:

1) V každém semestru zapsat všechny povinné předměty podle doporučeného studijního plánu. Zápis některých předmětů následujícího semestru však může být výjimečně podmíněn úspěšným absolvováním některého předmětu předcházejícího semestru.

2) Každý akademický rok studia absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. Zápočet z tohoto kurzu se uděluje na základě úspěšného vykonání testu. Zápočet z C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, samostatný projekt, diplomová práce, apod.)

3) Do termínu konání státní závěrečné zkoušky NBFCH zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které jsou ve studijním oboru povinné resp. povinně volitelné a respektovat přitom stanovené návaznosti.

4) Získat za studium N BFCH absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 120 kreditů.

5) Zpracovat diplomovou práci na zadané téma.

6) Absolvovat úspěšně všechny součásti magisterské státní závěrečné zkoušky (obhajoba diplomové práce a ústní závěrečná státnicová zkouška).

(?)

Praxe je povinnou součástí tohoto studijního plánu (3 týdny, C6960) bez dotace kreditů.

(?)

Podmínkou řádného ukončení magisterskho studia BFCH je úspěšně absolvovat obhajobu diplomové práce a ústní závěrečnou státnicovou zkoušku.

Obhajoba diplomové práce se koná před komisí složenou z jednoho oponenta, vedoucího práce a nejméně 3 komisařů, včetně předsedy komise.

(?)

Po úspěšném ukončení N BFCH studijního oboru může po splnění podmínek přijetí absolvent pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu (Chemie, Biologie nebo Biofyzika). Je připraven i pro doktorské studium chemie na zahraničních vysokých školách se zaměřením na biologické systémy.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Biofyzikální chemie
Zkratka: BIOF
Kód: 1407T010
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1407 N-CH Chemie

Další informace

Doplňující a podrobnější informace jsou na stránkách:

http://www.sci.muni.cz/~labifel/