Německá literatura (něm.)

Rozbalit vše

Filologické studium německé literatury v doktorském stupni je koncipováno jako završení formálně-teoretické i praktické přípravy studentů na samostatnou odbornou práci, která se týká dějin německojazyčné literatury ve všech jejích aspektech. Všeobecné znalosti a kompetence literárněteoretického a literárněhistorického rázu, jež tvoří náplň bakalářského a magisterského studia, se zde prohlubují zejména s ohledem na moderní metodologické postupy. Studium směřuje k maximální odborné profilaci adeptů, samostatné výzkumné práci, jakož i schopnosti adekvátně prezentovat výsledky. Studium je ve velké míře specializované a diferencované podle potřeb konkrétních zkoumaných témat a zpracovávaných disertací. Zároveň je však rozvíjen obecný přehled o adekvátních metodách filologické práce a schopnost jejich kritické reflexe a jejich tvůrčího uplatnění.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně odborně pracovat v oblasti německé filologie;
  • pracovat v povoláních vyžadující schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v němčině i mateřském jazyce;
  • bádat a pedagogicky pracovat v oboru německá literatura.
(?)

Absolvent doktorského studia filologie, oboru německá literatura, disponuje spolehlivými obecně uplatnitelnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro samostatnou filologickou práci. Je schopen samostatné odborné reflexe literárních textů, jejich literárně teoretické i literárně historické kontextualizace. Zároveň dokáže tvůrčím způsobem své znalosti aplikovat na konkrétní aktuální problémy. Kromě širokého přehledu o celém oboru získá navíc detailní znalosti v rámci předmětu své specializace. Získaná kvalifikace jej předurčuje k uplatnění na pozicích filologického či obecně humanitního zaměření vyžadujících samostatné kritické myšlení a schopnost prezentace získaných poznatků, ať už ve sféře vysokých škol, ve vědeckých institucích, překladatelství apod.

(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Volitelné předměty lze vybírat z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Náplň a průběh studia je konkretizován v individuálním studijním plánu s primárním zřetelem na zvolené téma disertační práce. Informace o nabídce předmětů a konkrétních podmínkách jejich zapisování jsou uvedeny v registračních šablonách příslušných oborů.

(?)

Praxe na externích pracovištích není povinnou součástí studia. Aktivní zapojení studentů do výukové, výzkumné i organizační práce na ústavu poskytuje doktorandům příležitost k získání a rozvinutí praktických kompetencí v těchto oblastech.

(?)

Státní závěrečná zkouška v doktorském studiu má podobu ústní rozpravy k vybraným tématům z dějin německojazyčné literatury – zvolených zpravidla jak v prohloubené podobě v návaznosti na téma disertační práce, tak v omezeném rozsahu mimo bezprostřední záběr disertace.

Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž obhajoba disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Německá literatura (něm.)
Zkratka: NELIN
Kód: 7310V104
Typ: doktorský
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7310 Rig-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta