Sociální pedagogika

Aktivizuje, podporuje a motivuje ke smyslu života

Rozbalit vše

Cílem oboru Sociální pedagogika (dvouoborové prezenční studium) je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který díky znalostem a dovednostem získaným studiem druhého oboru (Sociální práce / Environmentální studia) bude schopen pracovat s různými cílovými skupinami – žáky, studenty, dospělými osobami, osobami s problematickým chováním, drogově závislými, seniory – a v různých prostředích – školy, ústavní instituce, nízkoprahová centra, domovy pro seniory, sociálně vyloučená prostředí.

Dvouoborové studium Sociální pedagogiky studentům poskytne podstatné znalosti a dovednosti z několika oblastí (pilířů studia) – vedle oblasti pedagogické a sociálně pedagogické, také z oblasti psychologické a výzkumně akademické. Nedílnou součástí oboru sociální pedagogika je pilíř osobnostní přípravy, jenž studentům pomáhá nejen v orientaci v jejich profesním životě, ale také v životě osobním. Obor sociální pedagogika klade velký důraz na různé typy praxí, kterými student ještě v době studia prochází (volnočasové praxe, sociálně pedagogické praxe, metodické praxe).

Ze zmíněných pilířů musí student absolvovat povinné a povinně volitelné předměty, které jsou vybrány tak, aby naplnily podstatu oboru a doplňovaly a obohacovaly studium druhého oboru - Environmentální studia / Sociální práce.

Jestliže si student Sociální pedagogiky vybere jako druhý obor Environmentální studia, jeho série znalostí a dovedností se rozšíří o ty, které se orientují na společenskovědní aspekty ekologických problémů. Student pak bude moci využít potence obou oborů v environmentální výchově a osvětě na všech stupních i v profesionalizujících se nevládních a občanských organizacích. V případě, že si student Sociální pedagogiky vybere jako druhý obor Sociální práci, stane se odborníkem, který bude schopen propojit pedagogické a sociologické znalosti a dovednosti, a tak bude schopen účinně pomáhat lidem (jedincům, rodinám, komunitám), kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. s úřady, poskytovateli služeb apod.

V obou případech absolvent dvouoborového studia rozšíří portfolio svého budoucího uplatnění.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Realizovat pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží, dospělými a seniory, koncipovat výchovné a preventivní programy.
  • Orientovat se v základních metodických a koncepčních přístupech k poznávání a pedagogickému ovlivňování procesů a jevů pedagogické reality.
  • Ovládat metody poznávání a diagnostiky osobnosti, základní komunikační strategie a přístupy.
  • Realizovat kvalitativní výzkumnou sondu, pracovat s odbornou literaturou a koncipovat odborný text.
(?)

Sociální pedagog nachází uplatnění v:

- oblasti školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky;

- resortu spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby;

- oblasti sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů;

- resortu vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, humanitárních službách;

- nestátní sféra: spolky - projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovní apod.

Uplatnění absolventů se kryje s uplatněním absolventů oboru Sociální pedagogika a volný čas jednooborové prezenční studium, přičemž jsou navíc akcentována zaměření v souladu s druhým studovaným oborem:

Environmentální studia: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, projektový pracovník, humanitární pracovník - tyto všechny pozice se zaměřením na environmentální problematiku.

Sociální práce: sociální pracovník, kurátor, terénní pracovník, poskytovatel sociální opory.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
  • Sociální pracovník
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia je 6 semestrů (tři roky). Student musí absolvovat povinné a povinně volitelné předměty. Povinné jsou strukturovány podle semestrů, povinně volitelné předměty jsou vypisovány podle semestrů a student si je může zapisovat podle své strategie studia (zápis některých předmětů je ale omezen prerekvizitami). Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci bakalářského studia, jsou povinni absolvovat předmět Repetitorium sociální pedagogiky a získat na oboru Sociální pedagogika celkově 90 ECTS kreditů. Z toho je nutné splnit všechny povinné předměty a určený počet povinně volitelných předmětů v daných pilířích. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy, přičemž ECTS za jejich absolvování nejsou součástí minimálního počtu 90 ECTS nutného pro ukončení oboru sociální pedagogika.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

1)Obecně pedagogický pilíř: Základy pedagogiky.

2) Psychologický pilíř: Základy psychologie, Vývojová psychologie, Interkulturní psychologie.

3) Sociálně pedagogický pilíř: Sociální pedagogika, Multikulturní výchova, Výchova ve volném čase, Výchova ve volném čase 1 – metodika aktivit, Inkluzivní a globální vzdělávání.

4) Pilíř osobnostní přípravy a praxí: Osobnostní příprava 1, Osobnostní příprava 2, Exkurze do odborných zařízení, Pedagogická praxe, Pedagogická praxe souvislá, Seznamovací kurz, Metodický kurz.

5) Pilíř výzkumně akademický: Propedeutika vědecké práce (Tento předmět je povinný 1) pro všechny, kteří neabsolvují v rámci druhého oboru metodologický předmět v hodnotě alespoň 6 kreditů; a 2) pro studenty, kteří budou absolvovat BP v oboru sociální pedagogika – v tomto případě bude propedeutika vědecké práce nutnou prerekvizitou pro zapsání předmětů bakalářské práce - projekt, bakalářská práce, bakalářská práce – dokončení.)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - v jejich rámci si z nabídky jednotlivých pilířů student musí vybrat nejméně níže uvedený počet předmětů:

1) Obecně pedagogický pilíř - výběr nejméně jednoho z nabízených předmětů: Základy axiologie, Základy dramatické výchovy, Speciální pedagogika, Školská a sociální legislativa.

2) Psychologický pilíř - výběr nejméně jednoho z nabízených předmětů: Sociální psychologie, Psychopatologie.

3) Sociálně pedagogický pilíř - výběr nejméně dvou z nabízených předmětů: Dějiny sociální pedagogiky, Sociální politika a sociální patologie, Sociální práce a sociální patologie, Výchova ve volném čase 2 – metodika her, Andragogika a projektování, Proměny moderní společnosti.

Pro úspěšný průchod studiem student musí během studia absolvovat předmětem Internacionalizace. Předmět lze uznat v případě, že student vyjede na studijní stáž do zahraničí nebo v případě, že absolvuje předmět vyučovaný v světovém cizím jazyce (AJ, NJ, R).

(?)

V rámci studia absolvuje student ucelený systém průběžných a souvislých praxí, jež pokrývají spektrum oblastí, ve kterých absolvent nachází uplatnění. Systém je popsán zde:

http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/profesni-praxe

Pozn.: Obecný systém praxí dvouoborového studia bude zvlášť specifikován na základě domluvy s garantem druhého studovaného oboru (Environmentální studia/Sociální práce) a bude aktualizován podle této dohody.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z předmětů:

1) Obhajoba bakalářské práce;

2) Sociální pedagogika;

3) Aplikovaná psychologie;

4) Pedagogika.

Okruhy otázek a další informace jsou dostupné z webu katedry zde: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/statni-zaverecne-zkousky

(?)

Po ukončení bakalářského stupně studia může student pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu N7501 Pedagogika, oboru Sociální pedagogika a volný čas (prezenční forma studia), popř. oboru Sociální pedagogika (kombinovaná forma studia). V případě, že student se bude chtít více profesně orientovat na druhý studovaný obor (Environmentální studia / Sociální práce), může pokračovat na oboru: FSS 6107T013 EN Environmentální studia / respektive na oborech: FSS 6731T011 SPK Sociální politika a sociální práce či FSS 6731T012 SPR Sociální práce.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Sociální pedagogika
Zkratka: SOCP
Kód: 7502R011
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6731 B-SP Sociální politika a sociální práce
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/