Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Když hudba zní, naslouchejme jí!

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních a středních škol všeobecně vzdělávacího oboru Hudební výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součást předmětů zahrnujících estetickou výchovu. Studium proto poskytuje studentům široce pojaté znalosti a dovednosti vycházející z oboru hudební výchovy a didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele hudební výchovy na základních a středních školách a na víceletých gymnáziích, rozvinout jejich základní postoje a hodnoty tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny, která se zabývá estetickou výchovou.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kvalifikovaně vykonávat profesi učitele hudební výchovy na základních a středních školách;
  • zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru hudební výchova;
  • rozvíjet profesní znalosti a dovednosti na bázi mezioborového pohledu příbuzných disciplín;
  • rozvíjet základní postoje a hodnoty v otázce obecné a hudební estetiky ve snaze formovat hodnotovou orientaci mládeže.
  • reflexivního a kritického myšlení a působit jako odborník v oboru hudební výchova.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele hudební výchovy na základní a střední škole a na odpovídajících stupních víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí. V rámci navazujícího magisterského studia student postupně projde Učitelskou praxí I, II a III. Učitelská praxe I a II jsou praxe průběžné zasazené do prvního a druhého semestru, Učitelská praxe III je praxí souvislou v semestru třetím. K reflexi praxí slouží předměty Seminář k učitelské praxi I a II v prvním a druhém semestru.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří teoretická a praktická část.

V teoretické části student prokazuje získané znalosti z oblasti dějin hudby, didaktiky hudební výchovy, širšího vědního základu (obecná a hudební estetika, hudební sémiotika, hudební sociologie, hudební formy) a sbormistrovství. Předměty státní závěrečné zkoušky vycházejí z pilířových disciplín hudební výchovy a oborové didaktiky. V praktické části student prokáže schopnost orientace ve vokálních a vokálně instrumentálních partiturách jak po stránce formální, harmonické, výrazové, tak i po stránce pěvecké, instrumentální (hra na klavír či housle) a dirigentské - tzn. posluchač předvede zvládnutí taktovací (dirigentské) techniky v dané partituře za doprovodu klavíru.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu (titul Ph.D.). Na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty MU lze pokračovat ve studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Zkratka: HV2S
Kód: 7504T340
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N-MA Matematika
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus