Francouzský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Bakalářské studium oboru francouzský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti francouzské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Francie a frankofonních zemí. Posluchač si během studia zároveň osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. Předpokládaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je B1, výstupní úroveň pak C1.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce;
  • disponovat společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Francii a frankofonních zemích.
(?)

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině a je vybaven společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Francii a frankofonních zemích. Absolvent má také znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistice, turistice, v obchodu či v podnicích na úrovni nižšího managementu se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a francouzském jazyce.

(?)

Standardní doba studia činí šest semestrů, udělovaný titul: bakalář (Bc.).

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka tak, aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné kredity získávají studenti jak z nabídky oboru francouzský jazyk a literatura, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) písemná klauzurní práce ověřující praktickou znalost jazyka;

3) ústní část zkoušky, která má část lingvistickou, prověřující znalosti a vědomosti z oblasti fonetiky a fonologie, morfologie a lexikologie se zaměřením na jazykovou normu, a část kulturní a literární, prověřující znalosti historických, kulturních a literárních souvislostí týkajících se Francie a frankofonních zemí.

(?)

1. Navazující magisterské studium francouzského jazyka a literatury.

2. Navazující magisterské studium překladatelství francouzského jazyka.

3. Navazující magisterské studium Severoamerických studií (je-li dalším absolvovaným bakalářským studijním oborem angličtina).

4. Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy.

V navazujícím studiu je možné pokračovat po splnění podmínek přijetí.

(?)
0
Aktivní studenti
25

Specifikace oboru

Obor: Francouzský jazyk a literatura
Zkratka: FJ
Kód: 7310R054
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta