Veřejná správa (L'Administration publique)

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Administration Publique – veřejná správa je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes I ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, proto polovina výuky probíhá v českém a polovina ve francouzském jazyce. Obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaného francouzského pracoviště IPAG při univerzitě v Rennes. Zaměření oboru, struktura předmětů a metoda výuky odpovídají standardům používaným ve Francii. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou praktickou činnost.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • osvojit si základy ekonomického myšlení, dokáže vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z obecné ekonomické teorie a využít jich při řešení konkrétních problémů, případně formulování doporučení pro správní či hospodářskou praxi;
 • znát hlavní teoretické koncepty, rozumí obsahu současných odborných textů a dokáže samostatně aplikovat standardní metodologické postupy v oblastech veřejné politiky, správní vědy a public managementu;
 • samostatně tvořit odborný text s ohledem na jeho účel a cílovou skupinu, ovládat metody sdělné a přesvědčivé prezentace a také se zvládá zapojit do kritické diskuse;
 • vhodně komentovat a interpretovat současný vývoj v jedné z oblastí veřejné politiky v evropském kontextu včetně vlastních návrhů řešení;
 • znát podrobně fungování politického systému EU;
 • orientovat se v normách evropského práva a chápat systémové vazby mezi právem EU a národních států;
 • znát, chápat a umět vysvětlit základní principy evropské integrace na základě znalosti historického vývoje i kritické analýzy současného stavu;
 • orientovat se ve společných politikách EU, dokáže je samostatně analyzovat a zpracovávat doporučení pro konkrétní opatření v rámci veřejné správy;
 • orientovat se v praktickém fungování vybraných veřejných institucí v reálném českém a francouzském prostředí, dokáže ho kriticky reflektovat;
 • ovládat plynně francouzský jazyk na takové úrovni, že je bezprostředně zaměstnavatelný i ve frankofonních zemích.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění především jako odborní a řídící pracovníci v orgánech veřejné správy a jako poradci a konzultanti. Jejich jazykové a odborné schopnosti jim dávají výraznou šanci uplatnit se i v mezinárodních institucích, zejména v úřadech Evropské unie.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

V rámci studia absolvuje student 2 stáže. Úspěšné absolvování obou stáží je nutnou podmínkou absolvování studia. V prvním roce studia je realizována stáž v české instituci v délce trvání 1 měsíc, ve druhém roce studia pak stáž ve francouzské instituci v délce trvání minimálně jeden měsíc. V současné době studenti vyjíždějí na tříměsíční stáž.

Příklady stáží v ČR: MMB, KÚJMK, MF, MZV, Eurocentrum Brno

Příklady stáží ve Francii: Préfecture d'Ille-et-Vilaine, Université Rennes 2 Service des Affaires Internationales, Chambre Régionale des Commerce et d'Industrie de Bretagne, Nantes Métropole, Maison de l'Europe de Rennes

Systém dvou stáží dodává studijnímu programu jistou unikátnost. Vzhledem ke snaze o neustálé zlepšování tohoto systému byl na ESF MU využíván projekt „Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy“, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17-.0036.

(?)

Státní zkouška na oboru Veřejná správa (L'Administration publique) je ústní a skládá se ze čtyř částí:

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška ze 2 odborných předmětů.

- zkouška z Veřejné správy (student si vylosuje 1 otázku)

- zkouška z francouzské Veřejné správy (student si vylosuje 1 otázku),

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561300-katverejne-ekonomie/szz-na-kve

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
261

Specifikace oboru

Obor: Veřejná správa (L'Administration publique)
Zkratka: MFTAP
Kód: 6202T057
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6202 N-HPS Hospodářská politika a správa

http://www.econ.muni.cz/katedra-verejne-ekonomie

koordinátorka oboru: Mgr. Jana Hegerová (mftap(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz)