Historie

Rozbalit vše

Posláním bakalářského studia historie je v návaznosti na středoškolské znalosti dějepisu především osvojení základního stupně znalostí a odborných kompetencí pro profesní práci historika. Posluchači získají přehled o českých i obecných dějinách od pravěku po současnost, seznámí se s metodami a organizací historické práce a osvojí si základní poznatky z historiografie. V průběhu bakalářského studia mohou studenti v rámci výběrových kursů profilovat svůj zájem o konkrétní historické období či problematiku.

Obor je určen zájemcům nejen o historii, ale i o ostatní společenské vědy: bakalářské studium historie je dobrou propedeutickou disciplínou pro další studium všech humanitních oborů, neboť poskytuje základní informace o fungování společnosti v rámci historického vývoje lidstva. Posluchači se učí pracovat s textem a historickými prameny a analyzovat jejich výpovědní hodnotu, jsou vedeni ke kritickému třídění informací, k jejich samostatnému vyhledávání a analýze. Jsou vedeni ke schopnosti podloženě argumentovat a samostatně a kriticky myslet. Zvládnutí těchto dovedností a schopností je velmi důležité s ohledem na specifičnost oboru, která spočívá ve zprostředkovanosti historického poznání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět souvislostem, orientovat se v základních metodologických přístupech a definovat klíčové pojmy dějinného vývoje;
  • orientace v literatuře, dokáže také pracovat s prameny a interpretovat je a ovládá základní metody historické práce, což prokazuje v průběhu studia v písemných pracích.
(?)

Absolvent je kvalifikován pro post nižšího odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních, dokumentačních a bibliografických centrech, v muzeích, dále pro práci v médiích a nakladatelstvích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Obor historie lze studovat jako studium jednooborové i jako studium dvouoborové v kombinaci s jiným bakalářským oborem FF MU (kromě psychologie) a v kombinaci s některými obory PřF MU a FSS MU. Standardní doba trvání bakalářského studia je 3 roky.

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, k níž se může přihlásit jen ten posluchač, který získal celkem 180 kreditů ve složení: a) 106 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty oboru, 64 kreditů za volitelné předměty z nabídky historických kursů nebo z nabídky jiných oborů, 10 kreditů za předměty společné pro posluchače FF (filosofie, tělesná výchova a cizí jazyk) pro jednooborové studium; b) 90 kreditů/80 kreditů za oborové předměty historie pro dvouoborové diplomové/nediplomové studium a 10 kreditů za předměty společné pro oba obory.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku – viz webové stránky FF a Historického ústavu.

(?)

Státní bakalářská zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce (v případě diplomového studia) a z ústní zkoušky z oboru historie. Složení bakalářské zkoušky má ověřit základní znalosti dějin českých zemí, Československa a obecných dějin od raného středověku do současnosti, dále základní orientaci v dějepisectví a osvojení základů historické práce.

Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího práce. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace tématu.

(?)

Absolvent může (po splnění podmínek přijetí) dále pokračovat v magisterském studiu historických a příbuzných věd.

(?)
0
Aktivní studenti
116

Specifikace oboru

Obor: Historie
Zkratka: HI
Kód: 7105R021
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7105 B-HI Historické vědy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.