Politologie

Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

O čem politologie vlastně je?

Politologie je v první řadě vědou o moci. O tom, jak se moc získává, jak se dělí mezi nejrůznější hráče, jak se vykováná a jak se reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Co se u nás naučíte?

Rozumět politice. Připravíme vás tak na profese, ve kterých je třeba pracovat s informacemi - budete schopní je vyhledávat, efektivně vyhodnocovat a dávat do souvislostí, kriticky myslet. Studium u nás bude rozvíjet vaši schopnost pracovat nejenom samostatně, ale i v týmu. Jinými slovy - naučíme vás rozumět světu, který nás obklopuje a dívat se na něj z různých úhlů tak, abyste z dané situace vytěžili maximum. Studium u nás je tak něco jako armádní švýcarský nůž. Využijete ho v mnoha situacích a na trhu práce se s ním určitě neztratíte.

Jaké studium u nás je?

Nelehké, ale komplexní, co nejvíc individualizované a pohodlné. Na studenty sice klademe poměrně velké nároky, ale nebojte, přísní jsme i na sebe. Snažíme se v co největší možné míře přistupovat ke každému jednomu z vás individuálně, při hodnocení veškerých úkolů dostáváte zpětnou vazbu tak, abyste mohli nadále rozdíjet talenty, které ve vás jsou. Snažíme se, aby obsah našich předmětů byl neustále aktuální, k čemuž nám napomáhá provázání výuky s výzkumem.

Magisterské studium je výhradně jednooborové. Uchazeči si mohou vybrat, zda chtějí studovat jednooborové studium, nebo jednooborové studium se specializací Volební studia a marketing. V rámci jedné přihlášky se mohou přihlásit do jednoho či do obou.

V jednooborovém studiu má student předem jasně daný seznam povinných předmětů, které si doplňuje povinně volitelnými a volitelnými předměty. Základ předmětové nabídky je poměrně stabilní, každý semestr se ale v katalogu objevují předměty nové, někdy třeba i jednorázové - ty jsou zpravidla vyučovány našimi kolegy ze zahraničí (nebo jiných pracovišť obecně).

Studenti jednooborové Politologie si smí v rámci povinně volitelných předmětů zapisovat i předměty vyučované v rámci specializace Volby a politický marketing.

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu. Jádro programu tvoří povinné předměty společné pro jednooborovou Politologii bez specializace a specializační povinné předměty. Ty si pak student doplňuje povinně volitelnými specializačními předměty. Název specializace je uveden i na magisterském diplomu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • nezávisle analyzovat politické fenomény a procesy;
  • rozumět a analyzovat klíčové instituce moderní doby a jejich vývoj;
  • připravit design politologického výzkumu konkrétního politického fenoménu a tento výzkum provést;
  • ovládat kvalitativní i kvantitativní metody a konkrétní techniky výzkumu v sociálních vědách;
  • připravit návrh politické kampaně;
  • analyzovat data a kriticky zhodnotit relevanci, kvalitu a důvěryhodnost jejich zdrojů.
(?)

Absolventi magisterského studia se mohou uplatnit v pozici analytiků a konzultantů ve veřejné a soukromé sféře, ve školství, ve státní správě a samosprávě, v nevládních organizacích nebo při přípravě a realizaci volebních a politických kampaní. Další výbornou možností profesní realizace jsou instituce Evropské unie, stejně jako další mezinárodní organizace. Absolventi také mohou pokračovat ve specializovaných vědeckých projektech v rámci doktorského studia.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Pro studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině pro daný stupeň studia a získat 4 kredity za absolvování minimální jazykové kompetence.

(?)

Studenti nemají za povinnost vykonat během studia povinnou praxi (neplatí pro specializaci Volební studia a politický marketing, kde je stáž povinná).

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a rozpravy o ní.

(?)

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu, a to i na Fakultě sociálních studií MU v doktorském programu Politologie.

(?)
0
Aktivní studenti
481

Specifikace oboru

Obor: Politologie
Zkratka: PL
Kód: 6701T008
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6701 N-PL Politologie