Filozofie

Rozumět a být přesvědčivý.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je prohloubit znalosti studentů a rozvíjet jejich schopnosti získané v předchozím bakalářském studiu. Studium přináší poznání myšlenkových souvislostí společenského a kulturního vývoje, rozvíjí kritické myšlení a argumentační schopnosti. Obsahem studia je současná angloamerická, německá a francouzská filozofie, ontologie, epistemologie, srovnávací etika a metodologie vědy. Pozornost je věnována současným problémům systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat základní problematiku systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy;
  • analyzovat a interpretovat různé myšlenkové koncepty a teorie;
  • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma;
  • získávat analytické a rozhodovací kompetence k působení v řídících a programových funkcích v kulturních a vzdělávacích institucích, ve vydavatelstvích, v masových médiích, na místech humanitního zaměření, vyžadujících kritické a racionální myšlení.
(?)

Absolventi studia se uplatňují jako samostatní pracovníci ve státní správě, ve vzdělávacích institucích a odborných pracovištích sociálněvědného a humanitněvědného zaměření. Získané dovednosti a kompetence mohou využít také při ediční a redakční práci v časopisech či nakladatelstvích a všude tam, kde se klade důraz na komunikační dovednosti, kritičnost a schopnost adekvátního a nezaujatého posuzování.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Toto studium trvá 4 semestry, je možné ho zahájit po úspěšném ukončení bakalářského studia a vykonání přijímací zkoušky.

Požadovaný počet kreditů:

Jednooborové studium:

33 kreditů za povinné předměty

38 kreditů za povinně volitelné předměty

15 kreditů za volitelné předměty

30 kreditů za dva semináře k magisterské diplomové práci

4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU.

Dvouoborové studium:

28 kreditů za povinné předměty (z toho výběrově 2 zkoušky z předmětů PH2105, PH2106 a PH2107)

diplomoví studenti 10 kreditů za povinně volitelné předměty a 30 kreditů za dva semináře k magisterské diplomové práci

nediplomoví studenti 10 kreditů za povinně volitelné předměty a 10 kreditů za seminář k magisterské oborové práci

2 kredity z čtyřkreditové zkoušky z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU.

(?)

Státní magisterská zkouška po 4. semestru navazujícího magisterského studia. Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů, splnění univerzitních podmínek jazykové kompetence a odevzdání diplomové práce, nebo přijetí oborové práce (u nediplomového studia). Tematické okruhy zkoušky jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a webové stránce katedry. Součástí státní zkoušky na diplomovém oboru je obhajoba diplomové práce.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu Filozofie.

(?)
0
Aktivní studenti
130

Specifikace oboru

Obor: Filozofie
Zkratka: PH
Kód: 6101T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6101 N-PH Filozofie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta