Německý jazyk a literatura

Rozbalit vše

Cílem studia oboru Německý jazyk a literatura je osvojení a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí v němčině a seznámení se základy odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu.

Posluchači se seznámí se základními jazykovědnými a literárněvědnými a literárněhistorickými germanistickými disciplínami a rovněž získají přehled o dějinách, kultuře a reáliích německy mluvících zemí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využít jazykové dovednosti v němčině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření;
  • pracovat s texty v němčině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • pracovat v povoláních vyžadujících schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v němčině i mateřském jazyce;
  • překládat z němčiny a do němčiny v konkrétních oborech pracovního uplatnění.
(?)

Absolvent oboru může nalézt uplatnění na pozicích vyžadujících kultivovaný jazykový projev v němčině a mateřském jazyce – v administrativě, médiích apod., případně i v překládání, tlumočení a jazykové výuce na základní a mírně pokročilé úrovni.

(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Volitelné předměty lze vybírat z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Informace o nabídce předmětů a konkrétních podmínkách jejich zapisování jsou uvedeny v registračních šablonách příslušných oborů.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – překlad z češtiny do němčiny.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z německého jazyka a literatury (v rámci předem stanovených okruhů).

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba diplomové práce.

Více informací lze nalézt na webové stránce pracoviště:

http://www.phil.muni.cz/german/Studium/NJ_stat_zk.htm

(?)

Absolventi bakalářského studia mají možnost prohloubit si své znalosti a kompetence v navazujícím magisterském studiu filologického, učitelského či překladatelského zaměření.

(?)
0
Aktivní studenti
50

Specifikace oboru

Obor: Německý jazyk a literatura
Zkratka: NJ
Kód: 7310R106
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.