Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz

Rozbalit vše

Program je určen pro psychology a neučitelské pedagogy (absolventy magisterského studia psychologie nebo neučitelské pedagogiky). Jeho absolvováním získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního analytika podle § 21c zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 22a vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení (smluvním zdravotnickém zařízení) v rozsahu 1 600 hodin (1 500 hodin odborná praxe a 100 hodin odborná praxe v akreditovaném zařízení). Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci zajišťují a hradí samostatně. Tyto náklady snáší účastníci programu a hradí je přímo poskytovateli praxe.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Z tohoto důvodu je požadována znalost AJ minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo státní jazykovou zkouškou z AJ nebo státní zkouškou ve studijních programech zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených zkoušek, musí dodat čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Délka programu: 5 semestrů

(?)
6
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
Zkratka: AKKBA
Kód: AKKBA
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace

Garant: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.