Výchovné poradenství – kvalifikační studium v délce 250 hodin

Rozbalit vše

Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců. Studium vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Studijní program svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditován v souladu s požadavky MŠMT v rámci DVPP.

Absolvent studijního programu získá osvědčení o absolvování celoživotního studia v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb.

(?)

Učební plán je tvořen předměty vycházejícími z tematických okruhů daných Standardem studia pro výchovné poradce. Předměty jsou rozloženy do 4 semestrů studia, celkový rozsah výuky je 220 hodin, součástí obsahu studia je také 30 hodin stáží.

Výuka je organizována formou pravidelných konzultací, které se konají v pátek (frekvence asi 1x za 14 dnů) v rozsahu 8 vyučovacích hodin (zahájení v 8.30 hod., konec nejpozději v 15.40 hod.).

Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je rozprava o závěrečné písemné práci.

(?)

Odborné stáže jsou připraveny na základních školách, středních školách a vybraných odborných pracovištích v Jihomoravském kraji, s nimiž vedení Filozofické fakulty MU uzavírá pro výkon praxí formální písemnou smlouvu. Vybrané školy a pracoviště jsou dlouhodobými partnery fakulty při organizaci a vedení odborných praxí a stáží.

Ke spolupracujícím odborným pracovištím v rámci stáží patří např. Pedagogicko- psychologická poradna Brno, ul. Zachova 1, Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Brno, ul. Hlinky, Brno.

(?)
19
Aktivní studenti
24
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Výchovné poradenství – kvalifikační studium v délce 250 hodin
Zkratka: VPKS
Kód: VPKS
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 28. 2. 2025
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Odborný garant: Doc. PhDr. Dana Knotová, PhD., Ústav pedagogických věd FF MU, Brno